คำไทย "วิทยาคาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วิทยาคาร

    แปลว่า น. สถานที่ให้ความรู้.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "วิทยาคาร"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ที่ทำการน. สถานที่ทํางาน.
โรงเรียนน. สถานศึกษา.
ทัศนศึกษาก. ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้. น. การเรียนรู้ด้วยการดูการเห็น, การศึกษานอกสถานที่.
รมณียสถานน. สถานที่ให้ความรื่นรมย์, สถานที่ให้ความบันเทิงใจ.
สถานที่น. ที่ตั้ง, แหล่ง, เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตากอากาศ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ.
ห้าง,ห้างน. สถานที่จําหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ. (จ.).
วิทยา[วิดทะยา] น. ความรู้, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น วิทยากร วิทยาคาร จิตวิทยา สังคมวิทยา. (ส.).
กรีฑาสถานน. สถานที่เล่นกีฬา.
พื้นความรู้น. ระดับความรู้.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด