ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ลัดวงจร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลัดวงจร

    แปลว่า (ไฟฟ้า) ก. ลักษณะที่วงจรไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มีตัวนําซึ่งมีความต้านทานตํ่ากว่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้านั้นมากมาแตะพาด เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าจํานวนมากไหลผ่านตัวนําที่มาแตะพาดนั้น ทําให้เกิดความร้อนสูงมากจนเกิดไฟไหม้ได้ เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร.

    พจนานุกรมไทย