ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปราพก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปราพก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อัคนีคำไวพจน์ ไฟ
เดชคำไวพจน์ ไฟ
เพลิงคำไวพจน์ ไฟ
กูณฑ์คำไวพจน์ ไฟ
อัคคีคำไวพจน์ ไฟ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไฟ" เหมือนกับ "ปราพก"   ได้แก่