ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "เสิร์ฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสิร์ฟ

    มักเขียนผิดเป็น เสริฟ, เสริฟ์

    หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

    คำไทยที่มักเขียนผิด