ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "สัณฐาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัณฐาน

    คำพื้น สํ + ฐาน

    คำสนธิ

คำสนธิ ที่คล้ายกับ "สัณฐาน"   ได้แก่

คำสนธิคำพื้น
สัณฐานกินนรสัณฐานกินนร
สันนิบาตสํ + นิบาต
สมุทัยสํ + อุทัย
สมาคมสํ + อาคม
สังหรณ์สํ + หรณ์
สันธานสํ + ธาน
สัมพันธ์สํ + พนฺธ
สมาจารสํ + อาจาร