ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "มโนภาพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มโนภาพ

    คำพื้น มนสฺ + ภาพ

    คำสนธิ

คำสนธิ ที่คล้ายกับ "มโนภาพ"   ได้แก่

คำสนธิคำพื้น
มโนธรรมมนสฺ + ธรรม
มโนภาวมนสฺ + ภาว