ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ศักดานุภาพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ศักดานุภาพ

  บาลี สตฺติ+อานุภาว

  สันสกฤต ศกฺติ+อานุภาว

  ความหมาย อานุภาพแห่งอำนาจ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้