ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยศ

  บาลี ยส

  สันสกฤต ยศสฺ

  ความหมาย ยกย่องนับถือเกียรติของตน, ฐานันดรที่ตั้งให้แก่บุคคล มีสูงต่ำตามลำดับ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ยศ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ยโสยส
ทุรยศ, ทรยศทุรยส
อัปยศอปยส
ยโสธรยโสธร
สมณศักดิ์สมณสกฺก
อินทรธนู (อิน-ทะ-นู)อินฺทธนุ