กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed
10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)
กริยาช่อง 3
รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน
อักษร ๓ หมู่
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)
3 ปรัชญาจีน เกี่ยวกับคำพูด