รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน

รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน
รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน

กริยา 3 ช่อง คือ คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หรือเป็นคำที่ใช้แสดงถึงอาการหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

 

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและไม่เจาะลึกมากนัก กริยา 3 ช่อง ก็ตรงตามความหมาย คือ มี 3 รูปแบบ หรือ 3 ช่อง (บางคำก็เหมือนกันทั้ง 3 คำ บางคำก็ต่างกัน หรืออาจเพิ่ม ed ท้ายคำกริยานั้น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความจำอยู่บ้าง) ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมคำกริยาที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกันมา ดังนี้

 

 คำกริยาในแต่ละช่องจะนำไปใช้เพื่อที่จะสื่อความหมายให้ผู้รับสาร เข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ถูกต้อง อาจสรุปอย่างง่าย ๆ ได้ตามด้านล่าง ดังนี้

  • กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน หรือ Base Form
  • กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต หรือ Simple Past Tense
  • กริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด และ Passive Voice หรือ Past Participle

 

 

 

ตารางกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ความหมาย
beat beat beat ตี
bend bent bent หัก, งอ
beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
bet bet bet พนัน
bind bound bound ผูกติดกัน
bleed bled bled เลือดออก
breed bred bred ผสมพันธ์
bring brought brought นำมา
broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
build built built สร้าง
burn burned/burnt burned/burnt เผา
burst burst burst ระเบิดออก
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast หล่อเหล็ก
catch caught caught จับ
cling clung clung พิง
come came come มา
cost cost cost มีราคา
creep crept crept คืบคลาน
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
dive dived/dove dived ดำน้ำ
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน
feed fed fed ให้อาหารสัตว์
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit fit fit พอเหมาะ
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung เขวี้ยง
get got got เอา, ได้รับ
grind ground ground บด
hang hung hung แขวน
hang hunged hanged แขวนคอ
hear heard heard ได้ยิน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย
keep kept kept เก็บรักษา
kneel knelt knelt คุกเข่า
knit knit knit ถัก
lay laid laid วางไข่
lead led led นำ
leap leaped/lept leaped/lept กระโดด
learn learned/learnt learned/learnt เรียน
leave left left ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let อนุญาต
light lighted/lit lighted จุดไฟ
lose lost lost ทำหาย
make made made ทำ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
misspell misspelled /misspelt misspelled/ misspelt สะกดผิด
mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
nab nabed nabed จับ, ยึด
nag naged naged ดุด่า
need needed needed ต้องการ
nibble nibbled nibbled เล็ม, แทะ
pay paid paid จ่าย
plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prove proved proved/proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quit quit เลิก
read read read อ่าน
rid rid rid ขจัด
saw sawed sawed/sawn เลื่อย
say said said พูด
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewed/sewn เย็บ
shave shaved shaved/shaven โกน
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shone shone เปล่งแสง
shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed/shown แสดง
shut shut shut ปิด
sit sat sat นั่ง
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อน
sling slung slung  ขว้าง, คล้อง
slit slit slit สอดกรีดตามยาว
sow sowed sowed/sown หว่านพืช
speed sped sped เร่งความเร็ว
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled/spilt spilled/spilt ทำหก
spin spun spun ปั่น
spit spit/spat spit บ้วนน้ำลาย
split split split แยกออกจากกัน
spread spread spread แผ่
spring sprang/sprung sprung กระโดด
stand stood stood ยืน
stick stuck stuck ติดอยู่กับ
sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
strike struck struck ตี
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled/swollen บวม
swing swung swung แกว่ง
teach taught taught สอน
tell told told บอก
think thought thought คิด
thrive thrived/throve thrived เติบโต
thrust thrust thrust ผลักเข้าไปอย่างรุนแรงและทันที
understand understood understood เข้าใจ
uphold upheld upheld ยกไว้
upset upset upset เสียใจ
weave weaved/wove weaved/woven ทอ
wed wed wed แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
wind wound wound ไขลาน
win won won ชนะ
withhold withheld withheld เก็บไว้
withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
wring wrung wrung บิด

 

หากจะหาคำกริยา 3 ช่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลย

 


อ่านต่อเพิ่มเติม