ค้นเจอ 18 รายการ

positive

แปลว่าบวก, ในทางบวกเกี่ยวกับไฟฟ้า

positive

แปลว่าแง่บวก

ADJ

positive

ตรงข้ามกับnegative

negative

positive

แปลว่าทางบวก, แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี

ADJ

positive

แปลว่าแน่ใจ, มั่นใจ, ยืนยัน

ADJ

positive feeder

แปลว่า( ไฟฟ้า ) สายป้อนกระแสไฟที่ผ่านจากขั้วบวกกระแสไฟตรง

positive sign

แปลว่าเครื่องหมายบวก

positive terminal

แปลว่าขั้วไฟบวกของแบตเตอรี่

นิยต,นิยต-

หมายถึง[-ยด, -ยะตะ-] (แบบ) ก. กำหนด เช่น พระพเนจรจรหลํ่า ได้หลายคํ่าหลายวัน ถึงแดนอันจะนิยต. (ลอ). (แบบ) ว. เที่ยง, แท้, แน่. (ป., ส.); (การศึกษา) ตระหนักแน่, เป็นที่ยอมรับ, เชิงสร้างสรรค์, ทางบวก. (อ. positive).

positive charge

แปลว่า( ไฟฟ้า ) ไฟฟ้าบวก

positive corbon

แปลว่า( ไฟฟ้า ) ถ่านขั้วไฟบวกในโคมไฟถ่าน ( arc lamp ) ซึ่งเป็นกระแสไฟตรง

Synergism is the act of working together

แปลว่า(Environmental Engineering) Two chemicals which are synergistic have a greater effect together than the sum of their individual effects. The effect can be either positive or negative.