พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การศึกษา

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การศึกษา
เนื้อหาในหน้านี้

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดการศึกษา

  หมวดหมู่
การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ หมวดการศึกษา
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น หมวดการศึกษา
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น หมวดการศึกษา
คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา หมวดการศึกษา
คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้ หมวดการศึกษา
คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้ หมวดการศึกษา
คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น หมวดการศึกษา
คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ หมวดการศึกษา
คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน หมวดการศึกษา
คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา หมวดการศึกษา
คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา หมวดการศึกษา
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา หมวดการศึกษา
คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว หมวดการศึกษา
คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา หมวดการศึกษา
คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา หมวดการศึกษา
คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก หมวดการศึกษา
คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร หมวดการศึกษา
คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา หมวดการศึกษา
คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก หมวดการศึกษา
คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา หมวดการศึกษา
ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา หมวดการศึกษา
ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา หมวดการศึกษา
ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้ หมวดการศึกษา
ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด หมวดการศึกษา
ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า หมวดการศึกษา
บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด หมวดการศึกษา
บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด หมวดการศึกษา
บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด หมวดการศึกษา
บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ หมวดการศึกษา
บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา หมวดการศึกษา
ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด หมวดการศึกษา
ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน หมวดการศึกษา
ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน หมวดการศึกษา
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก หมวดการศึกษา
ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ หมวดการศึกษา
ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์ หมวดการศึกษา
ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา หมวดการศึกษา
ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน หมวดการศึกษา
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา หมวดการศึกษา
ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้ หมวดการศึกษา
พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ หมวดการศึกษา
พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้ หมวดการศึกษา
มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด หมวดการศึกษา
สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด หมวดการศึกษา
สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์ หมวดการศึกษา
สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด หมวดการศึกษา
อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ หมวดการศึกษา
อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น หมวดการศึกษา
เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์ หมวดการศึกษา
เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข หมวดการศึกษา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี หมวดการศึกษา
ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว หมวดการศึกษา