ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
ผู้มีปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนาหมวดปัญญา
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญาหมวดการศึกษา
เมื่อมีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้พระสัทธรรม มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์หมวดจิต
ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั่นแลหมวดปัญญา
ผู้ดับกิเลสได้แล้วหมดความหวั่นไหวนั้นรู้ที่สุด ทั้ง 2 แล้ว ย่อมไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญา, เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษ ผู้นั้นละตัณหา เครื่องเย็บร้อยใจในโลกนี้ได้แล้วหมวดบุคคล
พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรญเสริญแล้ว ผู้ยินดีในสามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะหมวดสามัคคี

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดการศึกษา" เหมือนกับ "ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา"   ได้แก่

การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้นคนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝนคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญาคนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสวคนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสาคนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมารคนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยากคนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดการศึกษา" ทั้งหมด view more