ตำแหน่ง เจ้าคุณพระ ที่มาแต่อดีต ตั้งแต่โบราณ

ตำแหน่ง เจ้าคุณพระ ที่มาแต่อดีต ตั้งแต่โบราณ

เปิดความรู้เรื่องยศ เจ้าคุณพระ หรือ พระสนมเอก

ภายหลังการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ ในปีพ.ศ. 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

 

ทาง Wordy Guru ได้มีการสืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับยศ/พระยศ "เจ้าคุณพระ" มาให้ โดยทางเพจเฟซบุ๊ก คำไทย ได้ให้ข้อมูลอ้างอิงไว้ ดังนี้


เจ้าคุณพระ คือตำแหน่ง ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย

 

ยศ "เจ้าคุณพระ" หรือ "Royal Noble Consort"

เจ้าคุณพระ คือตำแหน่ง ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา เป็นราชทินนามฝ่ายใน ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน ตำแหน่งเจ้าคุณพระ ในกรุงรัตนโกสินทร์มี 2 ท่าน คือ

  1. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ปี 2464
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระประยุรวงศ์" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

  2. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปี 2562
    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

 

 

 

ทั้งนี้เรามารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับขั้นพระภรรยาพระมหากษัตริย์ เพิ่มเติมกัน ดังนี้

ลำดับขั้นพระภรรยาพระมหากษัตริย์

1. พระอัครมเหสี
     สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
     สมเด็จพระบรมราชินี
     สมเด็จพระราชินี
     สมเด็จพระบรมราชเทวี
     สมเด็จพระอัครราชเทวี

2. พระมเหสี
     พระนางเจ้า พระวรราชเทวี

3. พระราชเทวี
     พระนางเจ้า พระราชเทวี

4. พระนางเธอ

5. พระอรรคชายาเธอ

6. พระราชชายา
     พระวรราชชายา
     พระราชชายา

7. พระสนมเอก
     เจ้าคุณพระ
     เจ้าคุณจอมมารดา
     เจ้าจอมพระ

8. พระสนม
     เจ้าจอมมารดา
     เจ้าจอม
     จอมมารดา

 

 

ทางทีมงาน Wordy Guru ได้รวบรวมและอัปเดตแหล่งความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้น และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

 


อ่านต่อเพิ่มเติม