คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ถ้าแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง ศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ คำราชาศัพท์ใช้กับระมหากษัตริย์ เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และคนสุภาพ ราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช้สื่อสารกับบุคคลดังกล่าวด้วยความ เชื่อและการยกย่องมาแต่โบราณกาล

 

คําราชาศัพท์ หมวดต่าง ๆ : เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์ ครบถ้วน ทุกหมวดหมู่

 

 

พระบรมราชวงศ์

 

ความหมายของคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ ซึ่งใช้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ์
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ขุนนาง ข้าราชการ
สุภาพชน


บุคคลในกลุ่มที่ 1 และ 2 จะใช้ราชาศัพท์ชุดเดียวกัน เช่นเดียวกับบุคคลในกลุ่มที่ 4 และ 5 ก็ใช้คำราชาศัพท์ในชุดเดียวกันและเป็นคำราชาศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำใน สังคมมนุษย์เราถือว่าการให้เกียรติแก่บุคคลที่เป็นหัวหน้าชุมชน หรือผู้ที่ชุมชนเคารพนับถือนั้น เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา ต่างยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เ ป็นประมุขของชุมชนด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นแทบทุกชาติ ทุกภาษาจึงต่างก็มี คำสุภาพ สำหรับ ใช้กับประมุขหรือผู้ที่เขาเคารพนับถือ จะมากน้อยย่อมสุดแต่ขนบประเพณีของชาติ และจิตใจของประชาชนในชาติว่ามีความเคารพในผู้เป็นประมุขเพียงใด เมืองไทยเราก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ และพระประมุขของเรา แต่ละพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความ เคารพสักการะอย่างสูงสุดและมีความจงรกภักดีอย่างแนบแน่นตลอดมานับตั้งแต่ โบราณกาลจนถึงปัจจุบันคำราชาศัพท์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด

ในแหล่งอ้างอิงบางฉบับได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า คนไทยเริ่มใช้คำราชาศัพท์ในรัชสมัยพระธรรมราชาลิไท พระร่วงองค์ที่ 5 แห่งสุโขทัย เพราะศิลาจารึกต่างในแผ่นดินนั้น รวมทั้งบทพระราชนิพนธ์ของท่าน คือ ไตรภูมิพระร่วง ปรากฏว่ามีคำราชาศัพท์อยู่หลายคำ เช่น ราชอาสน์ พระสหาย สมเด็จ ราชกุมาร เสด็จ บังคม เสวยราชย์ ราชาภิเศก เป็นต้น

บางท่านกล่าวว่า คำราชาศัพท์นั้นเริ่มใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะพระปฐมบรมกษัตริย์ที่ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยา ทรงนิยมเขมร ถึงกับเอาลัทธิและภาษาเขมรมาใช้ เช่น เอาคำว่า "สมเด็จ" ซึ่งเขมรใช้เป็นคำนำพระนามพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นคำนำพระนามของพระองค์ และใช้ภาษาเขมรเป็นราชาศัพท์

และจากหลักฐานที่พบข้อความในศิลาจารึกวัดศรีชุม กล่าวถึงเรื่องตั้งราชวงศ์และเมืองสุโขทัยตอนหนึ่งมีความว่า "พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเสกพ่ขุนบางกลางหาวใหเมืองสุโขไท" คำว่า "อภิเษก" นี้เป็นภาษาสันสกฤต ไทยเรารับมาใช้สำหรับพิธีการแต่งตั้งตำแหน่งชั้นสูง จึงอยู่ในประเภทราชาศัพท์ และพิธีนี้มีมาตั้งแต่ราชวงศ์สุโขทัย จึงน่าสงสัยว่าในสมัยนั้นอาณาจักรสุโขทัยนี้ ก็คงจะมีการใช้คำราชาศัพท์บางคำกันแล้ว

 

คำราชาศัพท์

 

ที่มาของคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ นั้น มีที่มาอยู่ 2 อย่าง คือ

  1. รับมาจากภาษาอื่น
    ภาษาเขมร เช่น โปรด เขนย เสวย เสด็จ เป็นต้น
    ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น อาพาธ เนตร หัตถ์ โอรส  เป็นต้น
  2. การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ลูกหลวงซับพระพักตร์ ตั้งเครื่อง เป็นต้น

 

 

ภาษาที่ใช้คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์มิได้มีที่มาจากภาษาไทยภาษาเดียว ด้วยว่าการใช้คำราชาศัพท์เป็นการใช้ด้วยตั้งใจ จะทำให้เกิดความรู้สึกยกย่อง เทิดทูน จึงได้เจาะจงรับคำในภาษาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยมาใช้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาษาที่นับถือกันว่าเป็นภาษาสูงและศักดิ์สิทธิ์ คำราชาศัพท์ส่วนใหญ่จึงมีที่มาจากภาษาต่างประเทศมากมาย อย่างไรก็ตามก็ยังมีคำราชาศัพท์จำนวนไม่น้อยที่ใช้คำภาษาไทยแท้ ซึ่งเป็นคำสามัญยกระดับขึ้นเป็นคำราชาศัพท์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าคำราชาศัพท์นั้นมีที่มาจากทั้งภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทยของเราเอง ดังจะได้พิจารณาต่อไปนี้จากภาษาต่างประเทศ

ตั้งแต่สมัยโบราณมา คนไทยได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษามากมาย ในบรรดาภาษาทั้งหลายเหล่านั้น มีบางภาษาที่เรายกย่องกันว่าเป็นภาษาสูงและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็ได้แก่ ภาษาเขมร บาลี และสันกฤต ภาษาอื่นๆก็นำมาใช้เป็นคำราชาศัพท์บ้าง แต่ก็ไม่มากและสังเกตได้ชัดเจนเท่า 3 ภาษาที่กล่าวแล้ว

 

 

การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์

ตามที่หลายคนคิดว่าคำราชาศัพท์เป็นเรื่องของในรั้วในวัง เป็นเรื่องของผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนั้น ทำให้คิดต่อไปอีกว่า คำราชาศัพท์เป็นเรื่องยากซึ่งเมื่อก่อนอาจเป็นจริง แต่ปัจจุบันคำราชาศัพท์เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว แม้มิได้ใช้มากเท่ากับภาษาสามัญที่ใช้อยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันแต่ทุกคน โดยเฉพาะผู้มีการศึกษาก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับคำราชาศัพท์ทุกวัน ไม่โดยตรงก็โดยทางอ้อม โดยเฉพาะทางสื่อมวลชน

การเรียนรู้วิธีใช้คำราชาศัพท์นั้น กล่าวโดยสรุป ต้องเรียนรู้ใน 2 ประการ คือ เรียนรู้คำ ประการหนึ่งกับ เรียนรู้วิธี อีกประการหนึ่ง

เรียนรู้คำ คือ ต้องเรียนรู้คำราชาศัพท์
เรียนรู้วิธี คือ ต้องเรียนรู้วิธีหรือเรียนรู้ธรรมเนียมการใช้คำราชาศัพท์

  

พระสังฆราช

คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับพระราชอิสริยศักดิ์พระบรมราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราชินี , สมเด็จพระบรมราชชนนี , สมเด็จพระยุพราช , สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
หม่อมเจ้า

 

 

สำหรับคำว่า พระราชโองการ และพระราโชวาท หากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า "บรม" นำหน้าคำว่า "ราช" เสมอ

 

ค้นหา คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ตามหมวดหมู่

 

 

คำราชาศัพท์ตามหมวดหมู่

 

 

รวมหมวดหมู่คำราชาศัพท์

ตัวอย่างคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ความหมาย หมวดหมู่
ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา ขมวดผมที่เป็นก้นหอย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
ข้าวเสวย ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทา... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
ทรงพระปรมาภิไธย ลงลายมือชื่อ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
ทรงพระสรวล หัวเราะ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
ทรงพระอักษร เรียน เขียน อ่าน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
ปลามัจฉะ ปลาร้า คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
ปลายาว ปลาไหล คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
ปลายาว ปลาไหล คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
ปลาใบไม้ ปลาสลิด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
ปลาใบไม้ ปลาสลิด คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
พระกร ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมื... คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระกรรณ หู ใบหู คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระกลด ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกีย... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
พระชานุ เข่า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระชามาดา ลูกเขย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระนขา , พระกรชะ เล็บ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระนลาฏ หน้าผาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระนาภี สะดือ ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระนาสิก , พระนาสา จมูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระบรมราโชวาท คำสอน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระปิตุลา ลุงหรืออาชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระพาหา , พระพาหุ แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก) คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระภาติยะ หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชา... คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระราชทาน ให้ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชนัดดา หลานชายหรือหลานสาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระราชบัญชา คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชบัณฑูร คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชปฏิสันถาร คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแข... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชปฏิสันถาร ทักทายปราศรัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชปฏิสันถาร ทักทาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชหัตถเลขา เขียนจดหมาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
พระอังสา บ่า ไหล่ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระอัยกา ปู่หรือตา คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระอุทร ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระเชษฐภคินี พี่สาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
พระเพลา ขา ตัก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระเศียร หัว ศีรษะ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระเสโท เหงื่อ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระโลมา ขน คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
พระโอษฐ์ ปาก ริมฝีปาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร ของกิน คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเง... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้า... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
เสด็จประพาส ไปเที่ยว คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
เสด็จพระราชดำเนิน เดินทางไปที่ไกล ๆ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำราชาศัพท์ทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำราชาศัพท์

รวมคำราชาศัพท์ 100 คำ

รวมคำราชาศัพท์ 200 คำ

แบบทดสอบคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ชานทาซาน

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ภูผา ม่วงงาม

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

53,382 views

บทความน่ารู้คำราชาศัพท์

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย