บทความน่ารู้

คำไวพจน์ พร้อมความหมายน่ารู้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง" เช่น ครู และ อาจารย์, นักเรียน และ นักศึกษา

ในภาษาไทยมีคำศัพท์หลากหลายคำที่ถึงแม้จะมีการเขียนและการออกเสียงที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลายต่อหลายคำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจขึ้นอยู่กับระดับของภาษาหรือบริบทที่ใช้คำเหล่านั้น โดยเราจะเรียกคำเหล่านี้ว่า "คำไวพจน์" และสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภท บทความนี้จะนำท่านไปรู้จักกับคำไวพจน์ที่พบเจอในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคำเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

คำไวพจน์ คืออะไร?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือ คล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง"

 

คำไวพจน์ คำพ้อง หรือ การหลากคำ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยจำพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 แบบ

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า
คำไวพจน์ คือ "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)
2. ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า
คำไวพจน์ หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมืมอนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"

 

ประเภทของคำไวพจน์

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยต้องสังเกตบริบทการใช้คำ ๆ นั้นควบคู่ไปด้วย ดังนี้

1. คำพ้องรูป

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้
ตัวอย่าง
คำว่า "เพลา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ ได้แก่

- เพลา : แกนสำหรับสอดดุมเกวียน
- เพ-ลา : กาล, เวลา, คราว

2. คำพ้องเสียง

คำพ้องเสียง คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน
*ตามนิยามคำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร
ตัวอย่าง

- คำว่า "อิฐ" อ่านว่า อิด หมายถึง ดินเผาสำหรับก่อสร้าง
- คำว่า "อิด" อ่านว่า อิด หมายถึง เหนื่อยใจ, อ่อนใจ

3. คำพ้องความ

คำพ้องความ คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
*ตามนิยามคำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ
ตัวอย่าง
คำว่า "พระอาทิตย์" มีหลายคำที่มีความหมายสื่อถึงพระอาทิตย์ เช่น

- ตะวัน
- สุริยา

 

คำไวพจน์ มาจากอะไร?

คำไวพจน์ อ่านว่า ไว-พด
คำไวพจน์ มาจาก ภาษาบาลีว่า “เววจน” (เว-วะ-จะ-นะ) รากศัพท์มาจาก วิ + วจน

 

หมวดหมู่ "คำไวพจน์" พร้อมความหมายที่น่ารู้

คำไวพจน์ ประเภทพ้องความหมาย เป็นประเภทที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันที่มักปรากฏในรูปแบบวรรณกรรม บทกลอน หรืองานเขียนต่าง ๆ และเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งชัดเจน เรามาทำการเรียนรู้คำไวพจน์ไปด้วยกันในบทความนี้ โดยจะยกตัวอย่างคำไวพจน์ที่พบเห็นบ่อยมาเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

 

คําไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ ดอกไม้ บุปผชาติ บุปผา ผกามาศ มาลี โกสุม
 • บุปผชาติ
 • บุปผา
 • ผกามาศ
 • มาลี
 • โกสุม
 • บุหงา
 • สุคันธชาติ

คําไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ น้ำ คงคา ชลธาร ชลธี ชลาลัย ชลาศัย
 • คงคา
 • ชลธาร
 • ชลธี
 • ชลาลัย
 • ชลาศัย
 • ชโลทร
 • ธารา

คําไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ ป่า ดง พง พงพนา พงไพร พนัส พนา ชัฏ
 • ดง
 • พง
 • พงพนา
 • พงไพร
 • พนัส
 • พนา
 • ชัฏ

คําไวพจน์ นก

คำไวพจน์ นก ทวิช บุหรง สกุณ สกุณี วิหค สกุณา ปักษี ทิชากร
 • ทวิช
 • บุหรง
 • สกุณ
 • สกุณี
 • วิหค
 • สกุณา
 • ปักษี
 • ทิชากร
 • ปักษิณ
 • ทวิชาชาติ
 • ปักษา

คําไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ ช้าง หัสดี กุญชร คช กรี ดำริ คชินทร์ คชาธาร หัตถี คเชนทร์ หัสดินทร์
 • หัสดี
 • กุญชร
 • คช
 • กรี
 • ดำริ
 • คชินทร์
 • คชาธาร
 • หัตถี
 • คเชนทร์
 • หัสดินทร์
 • กรินทร์
 • ไอยรา
 • สาร
 • วารณ
 • คชา

คําไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง อรไท แก้วตา ดวงสมร นงคราญ นงพะงา บังอร ร้อยชั่ง สตรี สายสมร อนงค์ อิสตรี กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา ดรุณี นงเยาว์ นงลักษณ์
 • อรไท
 • แก้วตา
 • ดวงสมร
 • นงคราญ
 • นงพะงา
 • บังอร
 • ร้อยชั่ง
 • สตรี
 • สายสมร
 • อนงค์
 • อิสตรี
 • กัญญา
 • กันยา
 • กัลยาณี
 • กานดา
 • ดรุณี
 • นงเยาว์
 • นงลักษณ์
 • นารี
 • มารศรี
 • ยุพเยาว์
 • ยพุเรศ
 • ยุพดี
 • ยุพา
 • ยุพิน
 • เยาวเรศ
 • เยาวลักษณ์
 • วนิดา
 • สมร
 • สุดา
 • อิตถี
 • เพาโพท
 • พธู
 • สัตรี
 • พนิดา
 • นงราม
 • ยุวดี

คําไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย เกล้ากระผม ท้าว เกล้ากระหม่อม ทิด พ่อหนุ่ม ภราดร ภราดร ภราดา ภราตร- ภราตฤ- เชษฐา นายหัว ภาดร ภาดา เถ้าแก่ บา ภาตระ เทพบุตร ภาตา
 • เกล้ากระผม
 • ท้าว
 • เกล้ากระหม่อม
 • ทิด
 • พ่อหนุ่ม
 • ภราดร
 • ภราดร
 • ภราดา
 • ภราตร-
 • ภราตฤ-
 • เชษฐา
 • นายหัว
 • ภาดร
 • ภาดา
 • เถ้าแก่
 • บา
 • ภาตระ
 • เทพบุตร
 • ภาตา
 • เยาวพาน
 • บุรุษ
 • ภาตา
 • ภาตุ
 • เรียม
 • ประสก
 • ภาติกะ
 • ปั่ว
 • ภาติยะ
 • มัชฌิมบุรุษ
 • กนิษฐภาดา
 • มาณพ
 • กระผม
 • กระหม่อม
 • กะกัง
 • วีรบุรุษ
 • พระเอก
 • สมิงมิ่งชาย
 • คนสุก
 • สุดหล่อ
 • คุณชาย
 • พระรอง
 • หนุ่มน้อย
 • พระฤๅสาย
 • หลวง
 • พระหน่อ
 • อนุชา
 • พระหน่อเนื้อ
 • อา
 • ต้น
 • พ่อ
 • อ้าย
 • ตัวพระ
 • พ่อเล้า
 • ตี๋
 • พ่อพลาย

 

คําไวพจน์ ท้องฟ้า

คำไวพจน์ ท้องฟ้า อัมพร ทิฆัมพร เวหาศ คคนางค์ โพยม เวหา นภาลัย
 • อัมพร
 • ทิฆัมพร
 • เวหาศ
 • คคนางค์
 • โพยม
 • เวหา
 • นภาลัย

คําไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ ภูเขา บรรพต สิงขร พนม ไศล ภู ศิงขร ภูผา ศิขริน คีรี
 • บรรพต
 • สิงขร
 • พนม
 • ไศล
 • ภู
 • ศิงขร
 • ภูผา
 • ศิขริน
 • คีรี

คําไวพจน์ พระจันทร์, คําไวพจน์ ดวงจันทร์

คำไวพจน์ พระจันทร์ เดือน ศศิ ศศิธร บุหลัน โสม นิศากร แข กัษษากร นิศาบดี รัชนีกร ศิวเศขร
 • เดือน
 • ศศิ
 • ศศิธร
 • บุหลัน
 • โสม
 • นิศากร
 • แข
 • กัษษากร
 • นิศาบดี
 • รัชนีกร
 • ศิวเศขร

คําไวพจน์ พระอาทิตย์, คําไวพจน์ ดวงอาทิตย์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ ทิพากร ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ รวี รพิ ระพี ไถง ตะวัน อาภากร อังศุมาลี สุริยะ สุริยา สุริยัน สุริยน สุริยง ภาณุ ภาณุมาศ
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ทินกร
 • ภาสกร
 • รวิ
 • รวี
 • รพิ
 • ระพี
 • ไถง
 • ตะวัน
 • อาภากร
 • อังศุมาลี
 • สุริยะ
 • สุริยา
 • สุริยัน
 • สุริยน
 • สุริยง
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ
 • อุษณรศมัย
 • ทยุมณี
 • อหัสกร
 • พรมัน
 • ประภากร

คําไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ ม้า พาชี สินธพ อาชาไนย ไหย อัศว แสะ ดุรงค์ มโนมัย อาชา อัศวะ
 • พาชี
 • สินธพ
 • อาชาไนย
 • ไหย
 • อัศว
 • แสะ
 • ดุรงค์
 • มโนมัย
 • อาชา
 • อัศวะ

คําไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ แผ่นดิน หล้า เมธินี ภูมิ ภพ พสุธา ธาษตรี ด้าว โลกธาตุ ภูวดล พิภพ พสุธาดล ปัถพี ปฐวี ปฐพี
 • หล้า
 • เมธินี
 • ภูมิ
 • ภพ
 • พสุธา
 • ธาษตรี
 • ด้าว
 • โลกธาตุ
 • ภูวดล
 • พิภพ
 • พสุธาดล
 • ปัถพี
 • ปฐวี
 • ปฐพี
 • ธราดล
 • ธรณี
 • ภูตลา
 • พสุนทรา
 • มหิ
 • พสุมดี

คําไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ ไฟ อัคคี อัคนี เดช เพลิง ปราพก
 • อัคคี
 • อัคนี
 • เดช
 • เพลิง
 • ปราพก

คําไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปลา มัจฉา มัสยา มัจฉาชาติ มิต ชลจร วารีชาติ อัมพุชา มีน มีนา
 • มัจฉา
 • มัสยา
 • มัจฉาชาติ
 • มิต
 • ชลจร
 • วารีชาติ
 • อัมพุชา
 • มีน
 • มีนา
 • ปุถุโลม

คําไวพจน์ ต้นไม้

คำไวพจน์ ต้นไม้ พฤกษ์ รุกข์ ตรุ เฌอ ทุม
 • พฤกษ์
 • รุกข์
 • ตรุ
 • เฌอ
 • ทุม

คําไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ เมือง บุรี ธานินทร์ ราชธานี ธานี นคร นครินทร์ นคเรศ สถานิย ประเทศ บุรินทร์ พารา กรุง นครา
 • บุรี
 • ธานินทร์
 • ราชธานี
 • ธานี
 • นคร
 • นครินทร์
 • นคเรศ
 • สถานิย
 • ประเทศ
 • บุรินทร์
 • พารา
 • กรุง
 • นครา

คําไวพจน์ ดอกบัว

คำไวพจน์ ดอกบัว อุบล บงกช นิลุบล นิโลตบล ปทุม สัตตบรรณ ปัทมา บุษกร สัตตบงกช จงกล บุณฑริก ปทุมา
 • อุบล
 • บงกช
 • นิลุบล
 • นิโลตบล
 • ปทุม
 • สัตตบรรณ
 • ปัทมา
 • บุษกร
 • สัตตบงกช
 • จงกล
 • บุณฑริก
 • ปทุมา
 • อุทุมพร
 • สาโรช

คําไวพจน์ ลม

คำไวพจน์ ลม วาโย มารุต พระพาย
 • วาโย
 • มารุต
 • พระพาย

คําไวพจน์ เสือ

คำไวพจน์ เสือ พยัคฆา ศารทูล พาฬ พยัคฆ์ ขาล สมิง
 • พยัคฆา
 • ศารทูล
 • พาฬ
 • พยัคฆ์
 • ขาล
 • สมิง

คําไวพจน์ แม่น้ำ

คำไวพจน์ แม่น้ำ คงคา นที สินธุ์ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลทร อาโป หรรณพ ชลธาร ชลาศัย ชลธี ธาร ธารา
 • คงคา
 • นที
 • สินธุ์
 • สาคร
 • สมุทร
 • ชลาลัย
 • อุทก
 • ชโลทร
 • อาโป
 • หรรณพ
 • ชลธาร
 • ชลาศัย
 • ชลธี
 • ธาร
 • ธารา
 • สลิล
 • อรรณพ
 • สินธุ
 • รัตนากร
 • สาคเรศ
 • อุทกธารา
 • อุทก
 • อัมพุ

คําไวพจน์ ลิง

คำไวพจน์ ลิง วอก วานร กระบี่ พานร กบิล กบินทร์ วานรินทร์ พานรินทร์
 • วอก
 • วานร
 • กระบี่
 • พานร
 • กบิล
 • กบินทร์
 • วานรินทร์
 • พานรินทร์

คําไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน บดินทร์ นโรดม นฤเบศน์ เจ้าหล้า ภูมินทร์ ภูบาล ภูบดินทร์ ธรารักษ์ นรินทร์ นฤบดี จอมราช ท่านไท้ธรณี
 • บดินทร์
 • นโรดม
 • นฤเบศน์
 • เจ้าหล้า
 • ภูมินทร์
 • ภูบาล
 • ภูบดินทร์
 • ธรารักษ์
 • นรินทร์
 • นฤบดี
 • จอมราช
 • ท่านไท้ธรณี
 • ขัตติยวงศ์
 • ธรณีศวร
 • ราเชนทร์
 • ท้าวธรณิศ
 • ไท้ธาษตรี
 • ปิ่นเกล้าธาษตรี

คําไวพจน์ สวย

 • งาม
 • ประไพ
 • ลอย
 • ลาวัณย์
 • วิลาวัณย์
 • วิไล
 • สวย
 • สวยงาม
 • อำไพ
 • โสภณ
 • โสภา
 • ไฉไล

คําไวพจน์ นางฟ้า

คำไวพจน์ นางฟ้า อัจฉรา อัปสร รัมภา เทพธิดา เทวี
 • อัจฉรา
 • อัปสร
 • รัมภา
 • เทพธิดา
 • เทวี

คําไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ สวรรค์ สุขาวดี สรวง เทวาลัย เทวโลก สุราลัย ศิวโลก สุคติ
 • สุขาวดี
 • สรวง
 • เทวาลัย
 • เทวโลก
 • สุราลัย
 • ศิวโลก
 • สุคติ

คําไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ เทวดา เทพ เทว เทวัญ อมร นิรชรา ปรวาณ สุรารักษ์
 • เทพ
 • เทว
 • เทวัญ
 • อมร
 • นิรชรา
 • ปรวาณ
 • สุรารักษ์

คําไวพจน์ งาม

 • พะงา
 • โสภา
 • โสภณ
 • เสาวภาคย์
 • บวร
 • รุจิเรข
 • ไฉไล

คําไวพจน์ รัก

คำไวพจน์ รัก ชอบ ชอบพอ ชอบใจ ชื่นชอบ นิยม ปฏิพัทธ์ ปลื้ม พิสมัย พึงพอใจ รัก รักใคร่
 • ชอบ
 • ชอบพอ
 • ชอบใจ
 • ชื่นชอบ
 • นิยม
 • ปฏิพัทธ์
 • ปลื้ม
 • พิสมัย
 • พึงพอใจ
 • รัก
 • รักใคร่
 • วิมลัก
 • หลงใหล
 • อานก
 • อานิก
 • ฮัก
 • เปรม
 • โปรดปราน

 

 

ประโยชน์ของคำไวพจน์?

คำไวพจน์มีประโยชน์มากในแง่ของวรรณศิลป์ วรรณกรรม คือ ถ้าเรารู้จักนำคำไวพจน์มาใช้แทนคำทั่ว ๆ ไปและใช้ให้เหมาะกับบริบทเหมาะกับประเภทงานเขียน คำไวพจน์ก็จะช่วยให้งานเขียนของเราดูมีเสน่ห์ สละสลวยมากขึ้น โดยเฉพาะการแต่งกลอนที่คำไวพจน์จะช่วยให้แต่ละบทมีความคล้องจองกันโดยที่ความหมายที่จะสื่อยังคงตามบริบทเดิม


คำไวพจน์ ถือเป็นจำพวกหนึ่งของคำในภาษาไทยที่ทำให้ภาษาไทยมีความสละสลวยมาก พอไปประกอบกับการแต่งบทกลอนแล้วทำให้มีความลื่นไหลและคล้องจองกันแต่ยังคงความหมายที่จะสื่อสารไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เอาไว้บทความหน้าเรามาดูคำไวพจน์และวิธีใช้ในการแต่งกลอนกัน

ค้นหา "คำไวพจน์" หมวดหมู่ "คำไวพจน์"

 รู้หรือไม่?

 1. คำไวพจน์ คืออะไร?

  คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือ คล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง"

 2. คำไวพจน์ มาจากอะไร?

  คำไวพจน์ มาจาก ภาษาบาลีว่า “เววจน” (เว-วะ-จะ-นะ)


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำไวพจน์ที่เกี่ยวข้อง

ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า
Total: 1   Average: 5

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ พร้อมความหมายน่ารู้"