คำไวพจน์

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 232 ครั้ง

หลายคนคงอยากทราบข้อมูลในเรื่องของคำไวพจน์เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้ว วันนี้เราจึงมาเพิ่มเติมข้อมูลให้แก่ผู้อ่าน และนำคำไวพจน์ต่างๆมาให้ได้ศึกษากันอีก มาดูกันเลยครับว่ามีคำใดบ้าง
คำไวพจน์ (การหลากคำ) เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกับเป็น 2 นัย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091) และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง" ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ


คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง
คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน
คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
·         พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
·         พระสัพพัญญู
·         พระโลกนาถ
·         พระสุคต
·         พระผู้มีพระภาคเจ้า
·         ชินศรี
·         พระสมณโคดม
·         พระศากยมุนี
·         พระธรรมราช
·         พระชินสีห์
·         พระทศญาณ
·         มารชิต
·         โลกชิต
·         พระทศพลญาณ
·         พระตถาคต
·         พระชินวร
 
คำไวพจน์ สวรรค์
·         ไตรทิพย์
·         สรวง
·         ไตรทศาลัย
·         สุราลัย
·         สุริยโลก
·         ศิวโลก
·         สุขาวดี
·         สุคติ
·         เทวโลก
 
คำไวพจน์ เทวดา
·         เทพ
·         เทวินทร์
·         อมร
·         สุรารักษ์
·         แมน
·         เทว
·         เทวัญ
·         นิรชรา
·         เทวา
·         ไตรทศ
·         ปรวาณ
·         สุร
 
คำไวพจน์ พระอิศวร
·         ตรีโลกนาถ
·         บิดามห
·         ศิวะ
·         ศุลี
·         มหาเทพ
·         ปศุบดี
·         มเหศวร
·         จันทรเศขร
·         ภูเตศวร
·         ศังกร
·         ภูเตศ
·         ทรงอินทรชฎา
 
คำไวพจน์ พระพรหม
·         จัตุพักตร์
·         นิรทรุหิณ
·         พระทรงหงส์
·         วิธาดา
·         ธาดา
·         กมลาสน์
·         สรษดา
·         สรษดา
·         ปรชาบดี
 
คำไวพจน์ พระวิษณุ
·         กฤษณะ
·         ไวกุณฐ์
·         ไกษพ
·         มาธพ
·         สวภู
·         พระจักรี
·         ศางดี
·         ไตรวิกรม
·         จักรปาณี
·         พระกฤษณ์
·         พระนารายณ์
 
คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
·         บดินทร์
·         นโรดม
·         นฤเบศน์
·         เจ้าหล้า
·         ภูมินทร์
·         ภูบาล
·         ภูบดินทร์
·         ธรารักษ์
·         นรินทร์
·         นฤบดี
·         จอมราช
·         ท่านไท้ธรณี
·         ขัตติยวงศ์
·         ธรณีศวร
·         ราเชนทร์
·         ท้าวธรณิศ
·         ไท้ธาษตรี
·         ปิ่นเกล้าธาษตรี
 
คำไวพจน์ พระอินทร์
·         โกสีย์
·         โกษี
·         อินทรา
·         มรุตวาน
·         เทพาธิบดี
·         อมรินทร์
·         มัฆวาน
·         วชิราวุธ
·         อมเรศร
·         วัชรินทร์
·         ตรีเนตร
·         สหัสโยนี
·         วชิรปาณี
·         สหัสนัยน์
·         เพชรปราณี
·         ท้าวพันตา
·         สักกะ
·         โกสินทร์
·         พันเนตร
 
คำไวพจน์ ครุฑ
·         กาศยป
·         ไวนเตยะ
·         สุวรรณกาย
·         นาคานตกะ
·         ปันนคนาสน์
·         เวนไตย
·         ขเดศวร
·         สุบรรณ
 
·         วิษณุรถ
·         นาคานดก
·         ขนบคาศน์
 
คำไวพจน์ พระอาทิตย์
·         ทิพากร
·         ทิวากร
·         ทินกร
·         ภาสกร
·         รวิ
·         รวี
·         รพิ
·         ระพี
·         ไถง
·         ตะวัน
·         อาภากร
·         อังศุมาลี
·         สุริยะ
·         สุริยา
·         สุริยัน
·         สุริยน
·         สุริยง
·         ภาณุ
·         ภาณุมาศ
·         อุษณรศมัย
·         ทยุมณี
·         อหัสกร
·         พรมัน
·         ประภากร
 
คำไวพจน์ พระจันทร์
·         เดือน
·         ศศิ
·         ศศิธร
·         บุหลัน
·         โสม
·         นิศากร
·         แข
·         กัษษากร
·         นิศาบดี
·         รัชนีกร
·         ศิวเศขร
 
คำไวพจน์ นางอุมา
·         กาตยายนี
·         เคารี
·         ไหมวดี
·         ภวาณี
·         รุทธานี
·         จัณฑี
·         นางกาลี
 
คำไวพจน์ คำพูด
·         วาจา
·         วจี
·         วัจนะ
·         พจนา
·         พากย์
·         ถ้อย
·         วัจนา
 
คำไวพจน์ งู
·         นาคราช
·         อุรค
·         ภุชงค์
·         อสรพิษ
·         อหิ
·         เงี้ยว
 
คำไวพจน์ นรก
·         นิรย ·         ทุคติ นารก ·        นรก  
คำไวพจน์ น้ำ
·         คงคา
·         นที
·         สินธุ์
·         สาคร
·         สมุทร
·         ชลาลัย
·         อุทก
·         ชโลทร
.        สลิล
·         อาโป
·         หรรณพ
·         ชลธาร
·         ชลาศัย
·         ชลธี
·         ธาร
·         ธารา
.        อรรณพ
·         สินธุ
·         รัตนากร
·         สาคเรศ
·         อุทกธารา
·         อุทก
·         อัมพุ
 
คำไวพจน์ ปลา
·         มัจฉา
·         มัสยา
·         มัจฉาชาติ
·         มิต
·         ชลจร
·         วารีชาติ
·         อัมพุชา
·         มีน
·         มีนา
·         ปุถุโลม
 
คำไวพจน์ เมือง
·         บุรี
·         ธานินทร์
·         ราชธานี
·         ธานี
·         นคร
·         นครินทร์
·         นคเรศ
·         สถานิย
·         ประเทศ
·         บุรินทร์
·         พารา
·         กรุง
·         นครา
 
คำไวพจน์ คน
·         มนุษย์
·         มรรตย
·         นร
·         นคร
·         มานพ
·         ชน
·         บุรุษ
 
คำไวพจน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม