ความหมายของคำราชาศัพท์

ความหมายของคำราชาศัพท์

ความหมายของคำราชาศัพท์

อ้างอิง ตามพจนานุกรมไทย

ราชาศัพท์ คือ (น.) คําเฉพาะใช้สําหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และสุภาพชนด้วย.

 

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่นำมาใช้โดยแบ่งการใช้งานไปตามลำดับชั้นวรรณะ

โดยบุคคลแต่ละฐานะจะใช้คำราชาศัพท์คนละลำดับชั้นกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มฐานะบุคคล ได้แก่

  1. พระมหากษัตริย์
  2. พระบรมวงศานุวงศ์
  3. พระสงฆ์
  4. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง
  5. สุภาพชนทั่วไป

 

ทำให้กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมได้รับการแบ่งแยกฐานะกันอย่างชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้นการใช้คำราชาศัพท์มีความสำคัญที่จะช่วยจัดระเบียบให้สังคมมีความเรียบร้อย

 

 

เหตุผลที่ต้องมีคำราชาศัพท์

อันเนื่องมาจากอดีตนั้นต้องนำคำเหล่านี้มาใช้ในการจำแนกลำดับชั้นวรรณะของแต่ละบุคคล ซึ่งคนทุกคนย่อมมีชนชั้นแตกต่างกันออกไป

หากคนฐานะต่ำกว่าจะพูดคุยกับคนที่มีฐานะสูงกว่าจะต้องให้เกียรติเขาด้วยการใช้คำราชาศัพท์ตามฐานะของเขาเพื่อให้ดูสุภาพ มีความอ่อนโน้มถ่อมตนตามวัฒนธรรมอันดีงามแต่เดิมของสังคมไทย

ซึ่งจะช่วยแบ่งแยกคนแต่ละกลุ่มให้เห็นชนชั้นชัดเจน ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

 

คำราชาศัพท์มีแค่ในประเทศไทย?

ซึ่งไม่เพียงประเทศไทยของเราเท่านั้นที่ใช้คำราชาศัพท์เพื่อให้เห็นถึงชนชั้นที่แตกต่างกัน

แต่ต่างประเทศก็มีการนำคำราชาศัพท์เข้ามาใช้เพื่อแบ่งแยกระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์

ซึ่งช่วยให้ประชาชนเกิดความเคารพต่อประมุขของพวกเขา ช่วยฝึกให้จิตใจของพลเมืองมีความอ่อนโน้ม เชื่อฟังผู้นำประเทศ

หากประเทศใดขาดการแบ่งชนชั้นวรรณะ ก็มักจะขาดความเป็นแบบแผน ประชาชนย่อมไม่สนใจพระมหากษัตริย์ ถือเอาความคิดตัวเองเป็นหลักซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมที่ไร้ซึ่งกฎระเบียบ

ภาวะเหล่านี้จะแก้ไขยากขึ้นในอนาคต ดังนั้นคำราชาศัพท์จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ทุกคนต่างก็มีความสุภาพในการพูดจาให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม