กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย

กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย
กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย

กริยาช่อง 2 หรือ Verb ช่อง 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่คำกริยา (Verb) จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed เป็นหลัก แบบนี้เราจะเรียกว่า Regular Verb ส่วนอีกแบบที่เรียกว่า Irregular Verb นั้นจะเป็นการเปลี่ยนรูปของคำกริยาให้ต่างจากช่องที่ 1 ซึ่งต้องอาศัยการใช้งานให้คุ้นเคยหรือจดจำเอานะว่าคำกริยาคำไหนเป็น Regular หรือ Irregular Verb

แต่วันนี้เรามาดูเรื่อง Regular Verb (กริยา 3 ช่องแบบปกติ) กันก่อน

 

หลักการเติม -ed

โดยหลักการเติม -ed มี 5 ข้อง่าย ๆ ดังนี้

 

  1. กริยาทั่วไปมักจะสามารถเติม –ed ได้เลย

Walk-------Walked

Cook-------Cooked

Listen------Listened

  1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

Love-------Loved = รัก

Move------Move = เคลื่อน

Hope------Hoped = หวัง

  1. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

deny – denied = ปฏิเสธ

modify – modified = ปรับเปลี่ยน

worry – worried = กังวลใจ
ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น

play – played = เล่น

stay – stayed = พัก , อาศัย

enjoy – enjoyed = สนุก

obey – obeyed = เชื่อฟัง

  1. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

plan – planned = วางแผน

stop – stopped = หยุด

beg – begged = ขอร้อง

  1. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

concur – concurred = ตกลง, เห็นด้วย

occur – occurred = เกิดขึ้น

refer – referred = อ้างถึง

permit – permitted = อนุญาต

 

 

 

กริยาช่อง 2 เป็นคำกริยาที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 ซึ่งคำกริยาที่เรียนรู้กันตามหลักภาษามี 3 ช่อง ส่วนกริยาช่องที่ 2 หรือ verb ช่อง 2 เอาไว้บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันแต่อย่างใด

ในที่นี้เราจะขอยกคำที่ได้ใช้บ่อย ๆ มาให้ดูกัน เพราะถ้าหากนำมาทุกคำคงไม่หมดแน่ ๆ ดังนี้

 

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย หมวด Irregular Verb

# ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 Am was been เป็น,อยู่,คือ
2 Are were been เป็น,อยู่,คือ
3 Arise arose arisen เกิดขึ้น
4 Awake awoke awoken ตื่น
5 Be was, were been เป็น,อยู่,คือ
6 Be able was able been able สามารถ
7 Be after were after been after หลังจากนั้น
8 Be along were along been along ได้ตาม
9 Be away were away been away อยู่ห่าง
10 Be cut out for were cut out for been cut out for ถูกตัดออก
11 Be cut up were cut up been cut up ถูกตัดขึ้น
12 Be do with were do with been do with จะทำอย่างไรกับ
13 Be down were down been down ลงไป
14 Be down with were down with been down with จะลงด้วย
15 Be fed up were fed up been fed up เอือมระอา
16 Be in were in been in เข้ามา
17 Be not on were not on been not on ไม่ได้อยู่
18 Be off were off been off จะปิด
19 Be on were on been on อยู่
20 Be onto were onto been onto เข้าสู่
21 Be out were out been out ออกไป
22 Be snowed under were snowed under been snowed under หิมะตก
23 Be taken aback were taken aback been taken aback ต้องแปลกใจ
24 Be taken with were taken with been taken with ถูกนำมาด้วย
25 Be up were up been up ตื่นขึ้น
26 Bear bore born ทน
27 Bear on bore on born on / borne on อดทน
28 Bear up bore up born up / borne up อดทน
29 Bear with bore with born with / borne with ทนกับ
30 Beat beat beaten ตี
31 Beat down beat down beaten down เอาชนะ
32 Beat out beat out beaten out เอาชนะ
33 Beat up beat up beaten up ตีให้เข้ากัน
34 Become became become กลายเป็น
35 Beget begot begot / begotten ก่อให้เกิด
36 Begin began begun เริ่ม
37 Bend bent bent หัก, งอ
38 Bend down bent down bent down ก้มลง
39 Bend over bent over bent over งอมากกว่า
40 Beseech besought besought ขอความกรุณา
41 Beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
42 Bet bet bet พนัน
43 Bid bid/bade bid/bidden ประมูล
44 Bind bound bound ผูกติดกัน
45 Bite bit bitten กัด
46 Bleed bled bled เลือดออก
47 Blow blew blown เป่า
48 Blow away blew away blown away เป่ากระเด็น
49 Blow down blew down blown down ระเบิดลง
50 Blow in blew in blown in พัดเข้า
51 Blow off blew off blown off ระเบิดออก
52 Blow out blew out blown out ระเบิดออก
53 Blow over blew over blown over พัดผ่าน
54 Blow up blew up blown up ระเบิด
55 Break broke broken แตก, หัก
56 Break away broke away broken away แบ่งออกไป
57 Break down broke down broken down ชำรุด
58 Break for broke for broken for หยุดพัก
59 Break in broke in broken in พังเข้าไป
60 Break into broke into broken into เจาะเข้า
61 Break off broke off broken off หยุดพัก
62 Break out broke out broken out แตกออก
63 Break out in broke out in broken out in แบ่งออก
64 Break out of broke out of broken out of แยกออกจาก
65 Break through broke through broken through Break through
66 Break up broke up up broken up up เลิกกัน
67 Breed bred bred ผสมพันธ์
68 Bring brought brought นำมา
69 Bring about brought about brought about นำติดตัวไป
70 Bring along brought along brought along นำไป
71 Bring around brought around brought around นำไปรอบ ๆ
72 Bring back brought back brought back นำกลับมา
73 Bring down brought down brought down นำลงมา
74 Bring forth brought forth brought forth นำมา
75 Bring forward brought forward brought forward นำไปสู่
76 Bring in brought in brought in นำเข้า
77 Bring off brought off brought off นำออก
78 Bring on brought on brought on นำ
79 Bring out brought out brought out นำออกมา
80 Bring out in brought out in brought out in นำเข้ามา
81 Bring round brought round brought round พาไปรอบ ๆ
82 Bring up brought up brought up นำขึ้น
83 Broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
84 Browbeat browbeat browbeaten รังแก
85 Build built built สร้าง
86 Build up built up built up สร้างขึ้น
87 Burn burned/burnt burned/burnt เผา
88 Burn down burned / burnt burned / burnt มอดไหม้
89 Burn off burned / burnt burned / burnt เผาไหม้
90 Burst burst burst ระเบิดออก
91 Buy bought bought ซื้อ
92 Buy in bought in bought in ซื้อมา
93 Buy into bought into bought into ซื้อเข้า
94 Buy off bought off bought off ซื้อมา
95 Buy out bought out bought out ซื้อมา
96 Buy up bought up bought up ซื้อ
97 Cast cast cast หล่อ
98 Catch caught caught จับ
99 Catch at caught at caught at จับที่
100 Catch on caught on caught on จับ
ดู กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ทั้งหมด ›

 

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย หมวด Regular Verb

# ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
101 Abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
102 Abuse abused abused การละเมิด
103 Accost accosted accosted ทักทาย
104 Accuse accused accused กล่าวโทษ
105 Acknowledge acknowledged acknowledged รับทราบ
106 Act acted acted ตั้งท่า
107 Add added added เพิ่ม
108 Adopt adopted adopted นำมาใช้
109 Adore adored adored รัก, ชื่นชอบ
110 Adorn adorned adorned ประดับ
111 Advise advised advised แนะนำ
112 Africanise africanised africanised ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
113 Africanize africanized africanized ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
114 Agonize agonized agonized ทนทุกข์ทรมาน
115 Agree agreed agreed เห็นด้วย
116 Alienate alienated alienated โอน
117 Allegorise allegorised allegorised เปรียบเทียบ
118 Allegorize allegorized allegorized เปรียบเทียบ
119 Allow allowed allowed อนุญาต
120 Ally allied allied พันธมิตร
121 Amend amended amended แก้ไข
122 Americanise americanised americanised ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา
123 Americanize americanized americanized ทำให้เหมือนอเมริกัน
124 Amputate amputated amputated ตัดแขนขา
125 Amuse amused amused ทำให้หัวเราะ
126 Annotate annotated annotated อธิบาย
127 Answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
128 Answer back answered back answered back ตอบกลับ
129 Answer for answered for answered for คำตอบสำหรับ
130 Antagonise antagonised antagonised ทำให้ไม่ถูกกัน
131 Antagonize antagonized antagonized ทำให้ไม่ถูกกัน
132 Appear appeared appeared ปรากฏ
133 Apply applied applied ใช้
134 Arouse aroused aroused กระตุ้น
135 Arrest arrested arrested จับกุม
136 Arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
137 Ask asked asked ถาม
138 Ask about asked about asked about ถามเกี่ยวกับ
139 Ask after asked after asked after ถามหลังจาก
140 Ask around asked around asked around ถามไปทั่ว
141 Ask for asked for asked for ขอให้
142 Ask in asked in asked in ถามมา
143 Ask out asked out asked out ถาม
144 Ask over asked over asked over ถามมากกว่า
145 Ask round asked round asked round ขอรอบ
146 Assist assisted assisted ช่วยเหลือ
147 Attend attended attended (เข้าร่วม) ประชุม
148 Authorise authorised authorised อนุญาต
149 Awaken awakened awakened ปลุก
150 Back backed backed ย้อน
151 Bake baked baked อบ
152 Banish banished banished ขับไล่
153 Bark barked barked เห่า
154 Bask basked basked ได้รับความสุข
155 Bead beaded beaded ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
156 Beam beamed beamed ยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
157 Beam up beamed up beamed up เปล่งแสงขึ้น
158 Beatify beatified beatified ตกแต่ง
159 Bed bedded bedded ฝังลงไป
160 Bed down bedded down bedded down นอนลง
161 Bed out bedded out bedded out ปลูกพืช
162 Bedeck bedecked bedecked ประดับ
163 Beg begged begged ขอ
164 Behave behaved behaved ประพฤติ, ทำงาน
165 Behead beheaded beheaded ตัดหัว, ประหาร
166 Bejewel bejeweled bejeweled ประดับด้วยเพชรพลอย
167 Belch belched belched เรอ
168 Believe believed believed เชื่อ
169 Bellow bellowed bellowed ร้อง, แผดเสียง
170 Belong belonged belonged เป็นของ
171 Belt belted belted คาดเข็มขัด
172 Belt up belted up belted up คาดเข็มขัด, รัดเข็มขัด
173 Bemuse bemused bemused ทำให้ตะลึง
174 Benumb benumbed benumbed ทำให้หมดสติ
175 Bequeath bequeathed bequeathed ยกมรดกให้
176 Bereave bereaved bereaved ทำให้สูญเสีย
177 Berth berthed berthed เทียบเรือ
178 Besiege besieged besieged ล้อม
179 Bestow bestowed bestowed ประทาน, มอบ
180 Betray betrayed betrayed ทรยศ
181 Betroth betrothed betrothed หมั้น
182 Better bettered bettered ดีกว่า
183 Bevel beveled / bevelled beveled / bevelled เอียง
184 Bewitch bewitched bewitched ทำให้หลงเสน่ห์
185 Bisect bisected bisected แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน
186 Blare blared blared ส่งเสียงดัง
187 Blare out blared out blared out ฉายแสง
188 Bleat bleated bleated พร่ำบ่น
189 Blend blended blended การผสมผสาน
190 Bog down bogged down bogged down ชะงัก, พบกับความยุ่งยาก
191 Book booked booked จอง
192 Borrow borrowed borrowed ยืม
193 Brainwash brainwashed brainwashed ล้างสมอง
194 Braise braised braised ต้มเนื้อ
195 Breakfast breakfasted breakfasted ทานอาหารเช้า
196 Breathe breathed breathed หายใจ
197 Bruise bruised bruised ช้ำ
198 Brush brushed brushed แปรง
199 Bucaneer bucaneered bucaneered เป็นโจรสลัด
200 Bully bullied bullied ข่ม
ดู กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ทั้งหมด ›

 

กริยาช่อง2 ที่ใช้กันบ่อยๆ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น ก็มีเท่านี้แหละครับ เอาไปเรียนรู้และจดจำกันนะครับ

 


อ่านต่อเพิ่มเติม