บทความน่ารู้

กริยาช่อง 2 (Verb 2) ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย

กริยาช่อง 2 หรือ Verb 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ Verb จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed ค่ะ โดยหลักการเติม –ed

กริยาช่อง 2 หรือ Verb ช่อง 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่คำกริยา (Verb) จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed เป็นหลัก แบบนี้เราจะเรียกว่า Regular Verb ส่วนอีกแบบที่เรียกว่า Irregular Verb นั้นจะเป็นการเปลี่ยนรูปของคำกริยาให้ต่างจากช่องที่ 1 ซึ่งต้องอาศัยการใช้งานให้คุ้นเคยหรือจดจำเอานะว่าคำกริยาคำไหนเป็น Regular หรือ Irregular Verb

 

แต่วันนี้เรามาดูเรื่อง Regular Verb (กริยา 3 ช่องแบบปกติ) กันก่อน

 

หลักการเติม -ed

โดยหลักการเติม -ed มี 5 ข้อง่าย ๆ ดังนี้

 

 1. กริยาทั่วไปมักจะสามารถเติม –ed ได้เลย

Walk-------Walked

Cook-------Cooked

Listen------Listened

 1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

Love-------Loved = รัก

Move------Move = เคลื่อน

Hope------Hoped = หวัง

 1. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

deny – denied = ปฏิเสธ

modify – modified = ปรับเปลี่ยน

worry – worried = กังวลใจ
ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น

play – played = เล่น

stay – stayed = พัก , อาศัย

enjoy – enjoyed = สนุก

obey – obeyed = เชื่อฟัง

 1. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

plan – planned = วางแผน

stop – stopped = หยุด

beg – begged = ขอร้อง

 1. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

concur – concurred = ตกลง, เห็นด้วย

occur – occurred = เกิดขึ้น

refer – referred = อ้างถึง

permit – permitted = อนุญาต

 

 

 

กริยาช่อง 2 คืออะไร?

กริยาช่อง 2 เป็นคำกริยาที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 ซึ่งคำกริยาที่เรียนรู้กันตามหลักภาษามี 3 ช่อง ส่วนกริยาช่องที่ 2 หรือ verb ช่อง 2 เอาไว้บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันแต่อย่างใด

ในที่นี้เราจะขอยกคำที่ได้ใช้บ่อย ๆ มาให้ดูกัน เพราะถ้าหากนำมาทุกคำคงไม่หมดแน่ ๆ ดังนี้

 

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย หมวด Irregular Verb

#ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3คำแปล
1Amwasbeenเป็น,อยู่,คือ
2Arewerebeenเป็น,อยู่,คือ
3Arisearosearisenเกิดขึ้น
4Awakeawokeawokenตื่น
5Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือ
6Be ablewas ablebeen ableสามารถ
7Be afterwere afterbeen afterหลังจากนั้น
8Be alongwere alongbeen alongได้ตาม
9Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่าง
10Be cut out forwere cut out forbeen cut out forถูกตัดออก
11Be cut upwere cut upbeen cut upถูกตัดขึ้น
12Be do withwere do withbeen do withจะทำอย่างไรกับ
13Be downwere downbeen downลงไป
14Be down withwere down withbeen down withจะลงด้วย
15Be fed upwere fed upbeen fed upเอือมระอา
16Be inwere inbeen inเข้ามา
17Be not onwere not onbeen not onไม่ได้อยู่
18Be offwere offbeen offจะปิด
19Be onwere onbeen onอยู่
20Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่
21Be outwere outbeen outออกไป
22Be snowed underwere snowed underbeen snowed underหิมะตก
23Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจ
24Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วย
25Be upwere upbeen upตื่นขึ้น
26Bearborebornทน
27Bear onbore onborn on / borne onอดทน
28Bear upbore upborn up / borne upอดทน
29Bear withbore withborn with / borne withทนกับ
30Beatbeatbeatenตี
31Beat downbeat downbeaten downเอาชนะ
32Beat outbeat outbeaten outเอาชนะ
33Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากัน
34Becomebecamebecomeกลายเป็น
35Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิด
36Beginbeganbegunเริ่ม
37Bendbentbentหัก, งอ
38Bend downbent downbent downก้มลง
39Bend overbent overbent overงอมากกว่า
40Beseechbesoughtbesoughtขอความกรุณา
41Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
42Betbetbetพนัน
43Bidbid/badebid/biddenประมูล
44Bindboundboundผูกติดกัน
45Bitebitbittenกัด
46Bleedbledbledเลือดออก
47Blowblewblownเป่า
48Blow awayblew awayblown awayเป่ากระเด็น
49Blow downblew downblown downระเบิดลง
50Blow inblew inblown inพัดเข้า
51Blow offblew offblown offระเบิดออก
52Blow outblew outblown outระเบิดออก
53Blow overblew overblown overพัดผ่าน
54Blow upblew upblown upระเบิด
55Breakbrokebrokenแตก, หัก
56Break awaybroke awaybroken awayแบ่งออกไป
57Break downbroke downbroken downชำรุด
58Break forbroke forbroken forหยุดพัก
59Break inbroke inbroken inพังเข้าไป
60Break intobroke intobroken intoเจาะเข้า
61Break offbroke offbroken offหยุดพัก
62Break outbroke outbroken outแตกออก
63Break out inbroke out inbroken out inแบ่งออก
64Break out ofbroke out ofbroken out ofแยกออกจาก
65Break throughbroke throughbroken throughBreak through
66Break upbroke up upbroken up upเลิกกัน
67Breedbredbredผสมพันธ์
68Bringbroughtbroughtนำมา
69Bring aboutbrought aboutbrought aboutนำติดตัวไป
70Bring alongbrought alongbrought alongนำไป
71Bring aroundbrought aroundbrought aroundนำไปรอบ ๆ
72Bring backbrought backbrought backนำกลับมา
73Bring downbrought downbrought downนำลงมา
74Bring forthbrought forthbrought forthนำมา
75Bring forwardbrought forwardbrought forwardนำไปสู่
76Bring inbrought inbrought inนำเข้า
77Bring offbrought offbrought offนำออก
78Bring onbrought onbrought onนำ
79Bring outbrought outbrought outนำออกมา
80Bring out inbrought out inbrought out inนำเข้ามา
81Bring roundbrought roundbrought roundพาไปรอบ ๆ
82Bring upbrought upbrought upนำขึ้น
83Broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
84Browbeatbrowbeatbrowbeatenรังแก
85Buildbuiltbuiltสร้าง
86Build upbuilt upbuilt upสร้างขึ้น
87Burnburned/burntburned/burntเผา
88Burn downburned / burntburned / burntมอดไหม้
89Burn offburned / burntburned / burntเผาไหม้
90Burstburstburstระเบิดออก
91Buyboughtboughtซื้อ
92Buy inbought inbought inซื้อมา
93Buy intobought intobought intoซื้อเข้า
94Buy offbought offbought offซื้อมา
95Buy outbought outbought outซื้อมา
96Buy upbought upbought upซื้อ
97Castcastcastหล่อ
98Catchcaughtcaughtจับ
99Catch atcaught atcaught atจับที่
100Catch oncaught oncaught onจับ
ดู กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ทั้งหมด ›

 

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย หมวด Regular Verb

#ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3คำแปล
101Abandonabandonedabandonedละทิ้ง
102Abuseabusedabusedการละเมิด
103Accostaccostedaccostedทักทาย
104Accuseaccusedaccusedกล่าวโทษ
105Acknowledgeacknowledgedacknowledgedรับทราบ
106Actactedactedตั้งท่า
107Addaddedaddedเพิ่ม
108Adoptadoptedadoptedนำมาใช้
109Adoreadoredadoredรัก, ชื่นชอบ
110Adornadornedadornedประดับ
111Adviseadvisedadvisedแนะนำ
112Africaniseafricanisedafricanisedทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
113Africanizeafricanizedafricanizedทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
114Agonizeagonizedagonizedทนทุกข์ทรมาน
115Agreeagreedagreedเห็นด้วย
116Alienatealienatedalienatedโอน
117Allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบ
118Allegorizeallegorizedallegorizedเปรียบเทียบ
119Allowallowedallowedอนุญาต
120Allyalliedalliedพันธมิตร
121Amendamendedamendedแก้ไข
122Americaniseamericanisedamericanisedทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา
123Americanizeamericanizedamericanizedทำให้เหมือนอเมริกัน
124Amputateamputatedamputatedตัดแขนขา
125Amuseamusedamusedทำให้หัวเราะ
126Annotateannotatedannotatedอธิบาย
127Answeransweredansweredตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
128Answer backanswered backanswered backตอบกลับ
129Answer foranswered foranswered forคำตอบสำหรับ
130Antagoniseantagonisedantagonisedทำให้ไม่ถูกกัน
131Antagonizeantagonizedantagonizedทำให้ไม่ถูกกัน
132Appearappearedappearedปรากฏ
133Applyappliedappliedใช้
134Arousearousedarousedกระตุ้น
135Arrestarrestedarrestedจับกุม
136Arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึง
137Askaskedaskedถาม
138Ask aboutasked aboutasked aboutถามเกี่ยวกับ
139Ask afterasked afterasked afterถามหลังจาก
140Ask aroundasked aroundasked aroundถามไปทั่ว
141Ask forasked forasked forขอให้
142Ask inasked inasked inถามมา
143Ask outasked outasked outถาม
144Ask overasked overasked overถามมากกว่า
145Ask roundasked roundasked roundขอรอบ
146Assistassistedassistedช่วยเหลือ
147Attendattendedattended(เข้าร่วม) ประชุม
148Authoriseauthorisedauthorisedอนุญาต
149Awakenawakenedawakenedปลุก
150Backbackedbackedย้อน
151Bakebakedbakedอบ
152Banishbanishedbanishedขับไล่
153Barkbarkedbarkedเห่า
154Baskbaskedbaskedได้รับความสุข
155Beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
156Beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
157Beam upbeamed upbeamed upเปล่งแสงขึ้น
158Beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่ง
159Bedbeddedbeddedฝังลงไป
160Bed downbedded downbedded downนอนลง
161Bed outbedded outbedded outปลูกพืช
162Bedeckbedeckedbedeckedประดับ
163Begbeggedbeggedขอ
164Behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงาน
165Beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหาร
166Bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอย
167Belchbelchedbelchedเรอ
168Believebelievedbelievedเชื่อ
169Bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียง
170Belongbelongedbelongedเป็นของ
171Beltbeltedbeltedคาดเข็มขัด
172Belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัด
173Bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึง
174Benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติ
175Bequeathbequeathedbequeathedยกมรดกให้
176Bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสีย
177Berthberthedberthedเทียบเรือ
178Besiegebesiegedbesiegedล้อม
179Bestowbestowedbestowedประทาน, มอบ
180Betraybetrayedbetrayedทรยศ
181Betrothbetrothedbetrothedหมั้น
182Betterbetteredbetteredดีกว่า
183Bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียง
184Bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์
185Bisectbisectedbisectedแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน
186Blareblaredblaredส่งเสียงดัง
187Blare outblared outblared outฉายแสง
188Bleatbleatedbleatedพร่ำบ่น
189Blendblendedblendedการผสมผสาน
190Bog downbogged downbogged downชะงัก, พบกับความยุ่งยาก
191Bookbookedbookedจอง
192Borrowborrowedborrowedยืม
193Brainwashbrainwashedbrainwashedล้างสมอง
194Braisebraisedbraisedต้มเนื้อ
195Breakfastbreakfastedbreakfastedทานอาหารเช้า
196Breathebreathedbreathedหายใจ
197Bruisebruisedbruisedช้ำ
198Brushbrushedbrushedแปรง
199Bucaneerbucaneeredbucaneeredเป็นโจรสลัด
200Bullybulliedbulliedข่ม
ดู กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ทั้งหมด ›

 

กริยาช่อง2 ที่ใช้กันบ่อยๆ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น ก็มีเท่านี้แหละครับ เอาไปเรียนรู้และจดจำกันนะครับ

 

 รู้หรือไม่?

 1. กริยาช่อง 2 คืออะไร?

  กริยาช่อง 2 เป็นคำกริยาที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 เพื่อบอกเล่าเรื่องในอดีต

 2. Verb 2 คืออะไร?

  Verb 2 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Simple Past Tense

 3. กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

  กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ กริยา 3 ช่อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาช่อง 2 (Verb 2) ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย"