บทความน่ารู้

กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย

กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย

กริยาช่อง 2 หรือ Verb ช่อง 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ Verb จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed ค่ะ โดยหลักการเติม –ed มี 5 ข้อง่าย ๆ ดังนี้

  1. กริยาทั่วไปมักจะสามารถเติม –ed ได้เลย

Walk——–Walked

Cook——–Cooked

Listen——- Listened

  1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

love – loved = รัก

move – move = เคลื่อน

hope – hoped = หวัง

  1. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

deny – denied = ปฏิเสธ

modify – modified = ปรับเปลี่ยน

worry – worried = กังวลใจ

ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น

play – played = เล่น

stay – stayed = พัก , อาศัย

enjoy – enjoyed = สนุก

obey – obeyed = เชื่อฟัง

  1. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

plan – planned = วางแผน

stop – stopped = หยุด

beg – begged = ขอร้อง

  1. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

concur – concurred = ตกลง, เห็นด้วย

occur – occurred = เกิดขึ้น

refer – referred = อ้างถึง

permit – permitted = อนุญาต

 

 

 

 

กริยาช่อง2 เป็นคำกริยาที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 ซึ่งคำกริยาที่เรียนรู้กันตามหลักภาษามี 3 ช่อง ส่วนกริยาช่องที่2 หรือ verb ช่อง 2 เอาไว้บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันแต่อย่างใด ในที่นี้เราจะขอยกคำที่ได้ใช้บ่อย ๆ มาให้ดูกัน เพราะถ้าหากนำมาทุกคำคงไม่หมดแน่ ๆ ดังนี้

 

กริยาช่อง 1

กริยาช่อง 2

คำแปล

answer แอนเซอ

answered แอนเซอ

ตอบ, รับ (โทรศัพท์)

arrive อไลว์

arrived อไลด์

มาถึง ไปถึง

attend อะเท็นด

attended อะเท็นเด็ด

(เข้าร่วม) ประชุม

awake อเวค

awoke อโวค

ตื่น

be = is, am, are

was, were

เป็น อยู่ คือ

bear เบีย

bore บลอ

ทน

beat บีต

beat บีต

ตี

become (บิคั๊ม)

became  (บิเค๊ม)

กลายเป็น

beg เบก

begged เบกด

ขอ

begin (บิกิ๊น)

began  (บิแก๊น)

เริ่มต้น

bet  เบ็ท

bet เบ็ท

พนัน

bite ไบท

bit บิท

กัด

bleed บลีด

bled  เบล็ด

เลือดออก

blow บโล

blew บลู

พัด เป่า ตี

break เบรก

broke บโรค

แตก

bring บริง

brought บรอท

นำมา เอามา

build บิลด

built  บิลท

สร้าง

Burn เบริน

burned/burnt  บรัน

เผา

burst เบิสท

burst บรัซท

ระเบิด

buy บาย

bought บอท

ซื้อ

call  คอล

called คอลด

เรียก โทรหา

catch แค็ทช

caught คอท

จับ , ขึ้นรถ

change เชนจึ

changed เชนจดึ

เปลี่ยน

choose ชูส

chose โชส

เลือก

clean คลีน

cleaned คลีน

 ทำความสะอาด

come  คัม

came เคม

มา

cook คุค

cooked คุคท

ทำอาหาร

cost  คอสท

cost

มีราคา

cry คราย

cried ครายด

ร้องไห้

cut

cut

ตัด

dance แดนซ

danced แดนซท

เต้นรำ

die ดาย

died ดายด

ตาย

dig  ดิก

dug ดัก

ขุด

dive ไดฝ

dived (or doveโดฝ)

ดำนํ้า

do ดู

did ดิด

ทำ

draw ดรอ

drew ดรู

ลาก วาด เขียน

drink  ดริงค

drank ดแรงค

ดื่ม

drive ไดรฝ

drove ดโรฝ

ขับ(รถ)

eat อีท

ate เอท

กิน

end เอนด

ended เอนดิด

จบ

fall ฟอล

fell เฟ็ล

ตก หล่น

feel ฟีล

felt เฟ็ลท

รู้สึก

fight ไฟท

fought ฟอท

ต่อสู้

find ไฟนด

found  เฟานดึ

พบ

fix ฟิกซ

fixed ฟิกซท

ซ่อม

fly ฟลาย

flew ฟลู

บิน

forbid ฟอบิด

forbade ฟอเบด

ห้าม

forget ฟอเก็ท

forgot ฟอก็อท

ลืม

freeze ฟรีส

froze โฟรส

แข็งตัว หนาว

get เก็ท

got ก็อท

เอา ได้รับ

give กิฝ

gave เกฝ

ให้

go โก

went เว็นท

ไป

grind กรายด

ground  กราวด

บด ลับ

grow กโร

grew กรู

เติบโต, ปลูก

hang (people) แฮง

hanged  แฮงด

แขวนคอ

hang (pictures) แฮง

hung ฮัง

แขวน ห้อย

hate เฮท

hated เฮททิด

เกลียด

have แฮฝ

had แฮด

มี

hear เฮีย

heard เฮิด

ได้ยิน

help เฮ็ลพ

helped เฮ็ลพท

ช่วย

hide ฮายด

hid ฮิท

ซ่อน

hurt เฮิท

hurt

ทำร้าย

kiss คิส

kissed คิสท

จูบ

know โน

knew นู

รู้

lay เล

laid เลด

วาง ออกไข่

lead ลีด

led เหล็ด

นำ

learn เลิน

learnt เลินท

เรียนรู้

leave ลีฝ

left เล็ฟท

ละทิ้ง, จากไป

lend เล็นด

lent  เล็นท

ให้ยืม

lie ลาย

lay เล

นอน

lift ลิฟท

lifted ลิฟเท็ด

ยก

light ไลท

lit  ลิท

จุดไฟ

listen ลิซเซิน

listened ลิซเซินด

ฟัง

live ลิฝ

lived ลิฝด

อาศัยอยู่

look ลุค

looked ลุคท

มอง

lose ลูส

lost ลอสท

แพ้ ทำหาย

love เลิฝ

loved  เลิฝด

รัก

make เมค

made เมด

ทำ

meet มีท

met เม็ท

พบ

mistake มิสเตค

mistook มิสตุค

ทำผิด

move มูฝ

moved มูฝด

ย้าย  ขยับ

need นีด

needed นีดเด็ด

ต้องการ

paint เพ๊นท

painted เพ๊นทิด

วาดภาพ  ระบายสี

pay เพ

paid  เพด

จ่าย

plan แพลน

planned แพลนด

วางแผน

play เพล

played พเลด

เล่น

put พุท

put

วาง

quit ควิท

quitted ควิทเท็ด (or quit)

เลิก

rain เรน

rained เรนด

ฝนตก

read หรีด

read เหร็ด

อ่าน

return

returned

กลับคืน

ride รายด

rode โรด

ขี่

ring ริง

rang แรง

สั่น (กระดิ่ง)

rise ไรซ

rose โรส

ขึ้น ลุกขึ้น

run รัน

ran แรน

วิ่ง

say เซ

said เซด

พูด

see ซี

saw ซอ

เห็น

seek ซีค

sought ซอท

ค้นหา

sell เซ็ล

sold โซลด

ขาย

serve เสิฝ

served เสิฝ

เสิร์ฟ

set เซ็ท

set

จัด

shake เชค

shook  ชุค

เขย่า สั่น

shine ชายน

shone  โชน

ส่องแสง

shop ช็อพ

shopped ช็อพท

จ่ายตลาด

shrink ชริงค

shrank  ชแรงค

หดลง สั้นลง

sing ซิง

sang แซง

ร้องเพลง

sink ซิงค

sank แซงค

จม ถอยลง

sit ซิท

sat แซ็ท

นั้ง

sleep สลีพ

slept  สเล็พท

นอนหลับ

slide สไลด

slid สลิด

สื่นไถล, เลื่อนไป

smoke สโมค

smoked สโมคท

สูบบุหรี่

sneeze สนีส

sneezed สนีสด

จาม

snow สโน

snowed สโนด

หิมะตก

speak สปีค

spoke สโปค

พูด

spin สปิน

spun สปัน

ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย

split สปลิท

split

แตก, แยก

spring สปริง

sprang สแปรง

โดดอย่างเร็ว, เด้ง

stay สเต

stayed สเตด

พักอาศัย

sting สติง

stung  สตัง

ต่อย, แทง

stink สติงค

stank สแตงค

ส่งกลิ่นเหม็น

stop สต็อพ

stopped สต็อพท

หยุด

strike สไตรค

struck สตรัค

ตี, ต่อย? กระทบ

string สตริง

strung สตรัง

ผูกเชือก ขึงสาย

study สตัดดิ

studied สตัดดิด

เรียน

swear สแว

swore สวอ

สาบาน ปฏิญาณ

swell สเว็ล

swelled สเว็ลด

โตขึ้น หนาขึ้น

swim สวิม

swam สแวม

ว่ายนํ้า

swing สวิง

swung สวัง

แกว่ง, เหวี่ยง

take เทค

took ทุค

เอา พาไป

talk ทอค

talked ทอคท

สนทนา

teach ทีช

taught ทอท

สอน

tell เท็ล

told โทลด

บอก

think ธิง

thought  ธอท

คิด

throw ธโร

threw ธรู

เหวี่ยง ขว้าง

travel แทรเวิล

traveled แทรเวิลด

ท่องเที่ยว

visit วิสิท

visited วิสิทเท็ด

เยี่ยม  เที่ยว

wait เวท

waited เวททิด

รอ

wake เวค

woke โวค

ตื่น, ปลุก

want ว็อนท

wanted ว็อนทิด

ต้องการ

wash วอช

washed วอชท

ล้าง

watch ว็อทช

watched ว็อทชท

ดู

wear แว

wore วอ

สวม, ใส่

weave วีฝ

wove โวฝ

ทอผ้า, สาน

win วิน

won ว็อน

ชนะ

work เวิค

worked เวิคท

ทำงาน

write ไรท

wrote โรท

เขียน

กริยาช่อง2 ที่ใช้กันบ่อยๆ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น ก็มีเท่านี้แหละครับ เอาไปเรียนรู้และจดจำกันนะครับ

 

กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมความหมาย