กริยาช่อง 3
กริยาช่อง 3

กริยาช่อง 3

สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เรามารู้จักกริยาช่อง 3 หรือกริยาช่องที่ 3 จากเรื่องกริยา 3 ช่อง กันต่อเลย

เนื่องด้วยในภาษาอังกฤษแบ่งคำกริยาออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งคิดว่า กริยาช่องที่ 3 จะเป็นคำกริยาใน Future Tense กาล อนาคต นะ

โดยที่กริยาช่อง 3 นั้นจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ต่างหากหล่ะ แล้วมันจะต่างอะไรกับกริยาช่องที่ 2 หล่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

 

กริยาช่อง 3 ใช้ตอนไหน?

เราใช้กริยาช่องที่ 2 กับกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต

 

Tense กับ กริยาช่อง 3

กริยาช่อง 3 ใช้กับ Tense กลุ่ม Perfect

*กริยาช่อง 2 ใช้กับ Past Simple อย่างเดียว  มีรูปประโยคเป็น subject + v.2  

 

ความสำคัญของกริยาช่อง 3

ในรูปประโยคของภาษาอังกฤษนั้นประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม และคำขยายอื่น ๆ ทั้งนี้หากจะแยกประโยคว่าเกิดขึ้นเวลาไหนนั้นสามารถดูได้รูปของคำกริยาของประโยคนั้น ๆ หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เลย เพราะว่าจะกลายเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

 

คำศัพท์กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

ประเภทที่ 1 : Irregular Verb (กริยาอปกติ)

ลำดับ ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 แปล
1 Awake Awoke Awoken ตื่น
2 Be Was, Were Been เป็น,อยู่,คือ
3 Bear Bore Born ทน
4 Beat Beat Beat ตี
5 Become Became Become กลายเป็น
6 Begin Began Begun เริ่ม
7 Bend Bent Bent หัก, งอ
8 Beset Beset Beset โอบล้อมรอบด้าน
9 Bet Bet Bet พนัน
10 Bid Bid/Bade Bid/Bidden ประมูล
11 Bind Bound Bound ผูกติดกัน
12 Bite Bit Bitten กัด
13 Bleed Bled Bled เลือดออก
14 Blow Blew Blown เป่า
15 Break Broke Broken แตก, หัก
16 Breed Bred Bred ผสมพันธ์
17 Bring Brought Brought นำมา
18 Broadcast Broadcast Broadcast ออกอากาศ
19 Build Built Built สร้าง
20 Burn Burned/Burnt Burned/Burnt เผา
21 Burst Burst Burst ระเบิดออก
22 Buy Bought Bought ซื้อ
23 Cast Cast Cast หล่อ
24 Catch Caught Caught จับ
25 Oose Chose Chosen เลือก
26 Cling Clung Clung พิง
27 Come Came Come มา
28 Cost Cost Cost มีราคา
29 Creep Crept Crept คืบคลาน
30 Cut Cut Cut ตัด
31 Deal Dealt Dealt จัดการ
32 Dig Dug Dug ขุด
33 Dive Dived/Dove Dived กระโดดน้ำ
34 Do Did Done ทำ
35 Draw Drew Drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
36 Dream Dreamed/Dreamt Dreamed/Dreamt ฝัน
37 Drive Drove Driven ขับรถ
38 Drink Drank Drunk ดื่ม
39 Eat Ate Eaten กิน
40 Fall Fell Fallen ล้ม
41 Feed Fed Fed ให้อาหารสัตว์
42 Feel Felt Felt รู้สึก
43 Fight Fought Fought ต่อสู้
44 Find Found Found พบ
45 Fit Fit Fit พอเหมาะ
46 Flee Fled Fled หลบหนี
47 Fling Flung Flung เขวี้ยง
48 Fly Flew Flown บิน, นั่งเครื่องบิน
49 Forbid Forbade Forbidden ห้าม
50 Forget Forgot Forgotten ลืม
51 Forego Forewent Foregone ยอม, ไม่เอา
52 Forgo Forwent Forgone ยอม, ไม่เอา
53 Forgive Forgave Forgiven ให้อภัย
54 Forsake Forsook Forsaken สละ, ละทิ้ง
55 Freeze Froze Frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
56 Get Got Gotten ได้
57 Give Gave Given ให้
58 Go Went Gone ไป
59 Grind Ground Ground บด
60 Grow Grew Grown เจริญงอกงาม
61 Hang Hung Hung แขวน
62 Hang Hunged Hanged แขวนคอ
63 Hear Heard Heard ได้ยิน
64 Hide Hid Hidden ซ่อน
65 Hit Hit Hit ตี
66 Hold Held Held ถือ
67 Hurt Hurt Hurt ทำร้าย
68 Keep Kept Kept เก็บรักษา
69 Kneel Knelt Knelt คุกเข่า
70 Knit Knit Knit ถัก
71 Know Knew Know รู้จัก
72 Lay Laid Laid วางไข่
73 Lead Led Led นำ
74 Leap Leaped/Lept Leaped/Lept กระโดด
75 Learn Learned/Learnt Learned/Learnt เรียน
76 Leave Left Left ออกจาก
77 Lend Lent Lent ให้ยืม
78 Let Let Let อนุญาต
79 Lie Lay Lain นอนลง
80 Light Lighted/Lit Lighted จุดไฟ
81 Lose Lost Lost ทำหาย
82 Make Made Made ทำ
83 Mean Meant Meant หมายถึง
84 Meet Met Met พบ
85 Misspell Misspelled /Misspelt Misspelled/ Misspelt สะกดผิด
86 Mistake Mistook Mistaken ทำผิด
87 Mow Mowed Mowed/Mown ตัดหญ้า
88 Overcome Overcame Overcome เอาชนะ
89 Overdo Overdid Overdone ทำมากเกินไป
90 Overtake Overtook Overtaken ตามทัน
91 Overthrow Overthrew Overthrown ปลดจากตำแหน่ง
92 Pay Paid Paid จ่าย
93 Plead Pled Pled อ้อนวอน, ขอโทษ
94 Prove Proved Proved/Proven พิสูจน์
95 Put Put Put วาง
96 Quit Quit Quit เลิก
97 Read Read Read อ่าน
98 Rid Rid Rid ขจัด
99 Ride Rode Ridden ขี่
100 Ring Rang Rung กรดกริ่ง
101 Rise Rose Risen ลุกขึ้น
102 Run Ran Run วิ่ง
103 Saw Sawed Sawed/Sawn เลื่อย
104 Say Said Said พูด
105 See Saw Seen เห็น
106 Seek Sought Sought ค้นหา
107 Sell Sold Sold ขาย
108 Send Sent Sent ส่ง
109 Set Set Set จัดวาง
110 Sew Sewed Sewed/Sewn เย็บ
111 Shake Shook Shaken สั่น
112 Shave Shaved Shaved/Shaven โกน
113 Shear Shore Shorn ตัดขนแกะ
114 Shed Shed Shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
115 Shine Shone Shone เปล่งแสง
116 Shoe Shoed Shoed/Shod ซ่อมรองเท้า
117 Shoot Shot Shot ยิง
118 Show Showed Showed/Shown แสดง
119 Shrink Shrank Shrunk หด
120 Shut Shut Shut ปิด
121 Sing Sang Sung ร้องเพลง
122 Sink Sank Sunk จม
123 Sit Sat Sat นั่ง
124 Sleep Slept Slept นอน
125 Slay Slew Slain ฆ่า
126 Slide Slid Slid เลื่อน
127 Sling Slung Slung  ขว้าง, คล้อง
128 Slit Slit Slit สอดกรีดตามยาว
129 Smite Smote Smitten ตีอย่างแรง
130 Sow Sowed Sowed/Sown หว่านพืช
131 Speak Spoke Spoken พูด
132 Speed Sped Sped เร่งความเร็ว
133 Spend Spent Spent ใช้จ่าย
134 Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt ทำหก
135 Spin Spun Spun ปั่น
136 Spit Spit/Spat Spit บ้วนน้ำลาย
137 Split Split Split แยกออกจากกัน
138 Spread Spread Spread แผ่
139 Spring Sprang/Sprung Sprung กระโดด
140 Stand Stood Stood ยืน
141 Steal Stole Stolen ขโมย
142 Stick Stuck Stuck ติดอยู่กับ
143 Sting Stung Stung ปล่อยเหล็กไน
144 Stink Stank Stunk เหม็น
145 Stride Strod Stridden เดินก้าวยาว ๆ
146 Strike Struck Struck ตี
147 String Strung Strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
148 Strive Strove Striven ดิ้นรน ต่อสู้
149 Swear Swore Sworn สาบาน
150 Sweep Swept Swept กวาด
151 Swell Swelled Swelled/Swollen บวม
152 Swim Swam Swum ว่ายน้ำ
153 Swing Swung Swung แกว่ง
154 Take Took Taken นำไป
155 Teach Taught Taught สอน
156 Tear Tore Torn ฉีก
157 Tell Told Told บอก
158 Think Thought Thought คิด
159 Thrive Thrived/Throve Thrived เติบโต
160 Throw Threw Thrown ขว้าง
161 Thrust Thrust Thrust ผลักเข้าไปอย่างรุนแรงและทันที
162 Tread Trod Trodden เดิน
163 Understand Understood Understood เข้าใจ
164 Uphold Upheld Upheld ยกไว้
165 Upset Upset Upset เสียใจ
166 Wake Woke Woken ตื่น
167 Wear Wore Worn สวม
168 Weave Weaved/Wove Weaved/Woven ทอ
169 Wed Wed Wed แต่งงาน
170 Weep Wept Wept ร้องไห้
171 Wind Wound Wound ไขลาน
172 Win Won Won ชนะ
173 Withhold Withheld Withheld เก็บไว้
174 Withstand Withstood Withstood ทนฟ้าทนฝน
175 Wring Wrung Wrung บิด
176 Write Wrote Written เขียน

 

 

 

ประเภทที่ 2 : Regular Verb (กริยาปกติ) เติม ed

No ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 Abandon Abandoned Abandoned ละทิ้ง
2 Abase Abased Abased ลดตัว
3 Abbreviate Abbreviated Abbreviated ตัดทอน
4 Abdicate Abdicated Abdicated ทำให้ถอนตัว
5 Aberrate Aberrated Aberrated เถลไถล
6 Abet Abetted Abetted ให้กำลังใจ
7 Abhor Abhorred Abhorred เกลียด
8 Abjure Abjured Abjured สละ
9 Answer Answered Answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
10 Arrive Arrived Arrived มาถึง ไปถึง
11 Attend Attended Attended (เข้าร่วม) ประชุม
12 Beg Begged Begged ขอ
13 Call Called Called เรียก โทรหา
14 Change Changed Changed เปลี่ยน
15 Clean Cleaned Cleaned ทำความสะอาด
16 Cook Cooked Cooked ทำอาหาร
17 Cry Cried Cried ร้องไห้
18 Dance Danced Danced เต้นรำ
19 Deliver Deliverd Deliverd ส่งถึงที่
20 Die Died Died ตาย
21 Drop Dropped Dropped (น้ำ) หยด
22 End Ended Ended จบ
23 Fix Fixed Fixed ซ่อม
24 Hate Hated Hated เกลียด
25 Help Helped Helped ช่วย
26 Kiss Kissed Kissed จูบ
27 Lift Lifted Lifted ยก
28 Listen Listened Listened ฟัง
29 Live Lived Lived อาศัยอยู่
30 Look Looked Looked มอง
31 Love Loved Loved รัก
32 Move Moved Moved ย้าย ขยับ
33 Need Needed Needed ต้องการ
34 Paint Painted Painted วาดภาพ ระบายสี
35 Plan Planned Planned วางแผน
36 Play Played Played เล่น
37 Rain Rained Raind ฝนตก
38 Return Returned Returned กลับคืน
39 Serve Served Served เสิร์ฟ
40 Shop Shopped Shopped จ่ายตลาด
41 Smoke Smoked Smoked สูบบุหรี่
42 Sneeze Sneezed Sneezed จาม
43 Snow Snowed Snowed หิมะตก
44 Stay Stayed Stayed พักอาศัย
45 Stop Stopped Stopped หยุด
46 Study Studied Studied เรียน
47 Talk Talked Talked สนทนา
48 Travel Travelled Travelled ท่องเที่ยว
49 Visit Visited Visited เยี่ยม เที่ยว
50 Wait Waited Waited รอ

 

 

อย่าสับสนนะจ๊ะ คำไหนเติม ed ก็ง่ายหน่อย ส่วนคำไหนเปลี่ยนรูปก็ท่องกันไว้หล่ะกัน

กดที่ลิงก์ เพื่อดู กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

หรือกด ค้นหา กริยา 3 ช่อง รายคำ

 


อ่านต่อเพิ่มเติม