กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ
กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

     หลายคนอาจสงสัยว่าที่เรียกว่ากริยา 3 ช่องแท้จริงแล้วคืออะไร หลายที่ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แต่จากนี้ไปให้เข้าใจตามนี้นะ ว่า กริยา3ช่อง คือการเรียกชื่อรวม ๆ ของการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ (ต่างจากภาษาไทยที่ไม่เปลี่ยนรูปคำกริยาแม้จะต่างกาลเวลากัน) ซึ่ง Tense ทั้งหมด 12 อันนั้นต้องใช้ความรู้จากกริยา 3 ช่องประกอบแน่นอน

 

บางครั้งเราจะเห็นบางที่บอกว่า กริยา 3 ช่อง คือ Irregular Verb ซึ่งไม่ถูกทั้งหมดนะจ๊ะ

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละ Tense จึงมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลาหลัก เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ ดังนี้

 • กริยาช่อง 1 (Base Form) เล่าเหตุการณ์ทั่วไปหรือปัจจุบัน 
 • กริยาช่อง 2 (Simple Past Tense) บอกเล่าเรื่องในอดีต
 • และ กริยาช่อง 3 (Past Participle) บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว คือคำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด รวม Passive Voice และ Past Participle
กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

 

 เราได้ทำการคัดคำ กริยา 3 ช่อง (จากทั้งหมดมากกว่า 1,000 คำ) มาแค่ที่ใช้บ่อย เหลือเพียง 380 คำ มาให้แล้ว 

 

1. Irregular Verb กริยาอปกติ

เรียบเรียงกริยา 3 ช่อง แบบ Irregular verb หรือคำกริยาที่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์ของช่อง 2 หรือช่อง 3 เป็นตัวอย่าง ดังนี้

No. ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 แปล
1 abide abode / abided abode / abided ยึดถือ
2 am was been เป็น,อยู่,คือ
3 are were been เป็น,อยู่,คือ
4 arise arose arisen เกิดขึ้น
5 awake awoke awoken ตื่น
6 backslide backslid backslidden ย้อนกลับ
7 be was, were been เป็น,อยู่,คือ
8 bear bore born ทน
9 beat beat beat ตี
10 become became become กลายเป็น
11 beget begot begot / begotten ก่อให้เกิด
12 begin began begun เริ่ม
13 bend bent bent หัก, งอ
14 beseech besought besought ขอความกรุณา
15 beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
16 bet bet bet พนัน
17 bid bid / bade bid / bidden ประมูล
18 bind bound bound ผูกติดกัน
19 bite bit bitten กัด
20 bleed bled bled เลือดออก
21 blow blew blown เป่า
22 break broke broken แตก, หัก
23 breed bred bred ผสมพันธ์
24 bring brought brought นำมา
25 broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
26 browbeat browbeat browbeaten รังแก
27 build built built สร้าง
28 burn burned / burnt burned / burnt เผา
29 burst burst burst ระเบิดออก
30 bust bust bust หน้าอก
31 buy bought bought ซื้อ
32 cast cast cast หล่อ
33 catch caught caught จับ
34 chide chid chided ตะเพิด
35 choose chose chosen เลือก
36 cling clung clung พิง
37 come came come มา
38 cost cost cost มีราคา
39 creep crept crept คืบคลาน
40 crossbreed crossbred crossbred เอาพันธุ์ต่างชนิดมาผสมกัน
41 crow crew crowed คุยโม้, ขัน, ร้อง
42 cut cut cut ตัด
43 deal dealt dealt จัดการ
44 dig dug dug ขุด
45 dive dived / dove dived กระโดดน้ำ
46 do did done ทำ
47 draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
48 dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt ฝัน
49 drink drank drunk ดื่ม
50 drive drove driven ขับรถ
51 dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled อาศัยอยู่
52 eat ate eaten กิน
53 fall fell fallen ล้ม
54 feed fed fed ให้อาหารสัตว์
55 feel felt felt รู้สึก
56 fight fought fought ต่อสู้
57 find found found พบ
58 fit fit fit พอเหมาะ
59 flee fled fled หลบหนี
60 fling flung flung เขวี้ยง
61 fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
62 forbid forbade forbidden ห้าม
63 forecast forecast forecast พยากรณ์
64 forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
65 foresee foresaw foreseen คาด
66 forget forgot forgotten ลืม
67 forgive forgave forgiven ให้อภัย
68 forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
69 freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
70 get got gotten ได้
71 give gave given ให้
72 go went gone ไป
73 grind ground ground บด
74 grow grew grown เจริญงอกงาม
75 hang hunged hanged แขวนคอ
76 have had had มี
77 hear heard heard ได้ยิน
78 hew hew hewn ฟัน, สับ, โค่น, ตัด
79 hide hid hidden ซ่อน
80 hit hit hit ตี
81 hold held held ถือ
82 hurt hurt hurt ทำร้าย
83 interweave interwove interwoven คลุกเคล้า
84 is was been เป็น,อยู่,คือ
85 keep kept kept เก็บรักษา
86 kneel knelt knelt คุกเข่า
87 knit knit knit ถัก
88 know knew known รู้จัก
89 lay laid laid วางไข่
90 lead led led นำ
91 lean leant / leaned leant / leaned ยัน
92 leap leaped / lept leaped / lept กระโดด
93 learn learned / learnt learned / learnt เรียน
94 leave left left ออกจาก
95 lend lent lent ให้ยืม
96 let let let อนุญาต
97 lie lay lain นอนลง
98 light lighted / lit lighted จุดไฟ
99 lose lost lost ทำหาย
100 make made made ทำ, สร้าง
101 mean meant meant หมายถึง
102 meet met met พบ
103 mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด
104 misspell misspelled /misspelt misspelled / misspelt สะกดผิด
105 mistake mistook mistaken ทำผิด
106 mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
107 outbid outbade / outbid outbidden / outbid ประมูลสูงกว่า
108 outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า
109 outshine outshone / outshined outshone / outshined บดบังรัศมี
110 overbid overbade / overbid overbidden / overbid ให้ราคาสูงเกินไป
111 overcast overcast / overcasted overcast / overcasted มืดครึ้ม
112 overcome overcame overcome เอาชนะ
113 overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
114 overdraw overdrew overdrawn เรียกร้องมากไป
115 overfeed overfed overfed ให้อาหารมากไป
116 overhang overhanged / overhung overhanged / overhung สิ่งที่แขวนอยู่
117 overrun overran overrun บุกรุก
118 oversee oversaw overseen กำกับ
119 overtake overtook overtaken ตามทัน
120 overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
121 pay paid paid จ่าย
122 plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
123 prove proved proved / proven พิสูจน์
124 put put put วาง
125 quit quit quit ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก
126 read read read อ่าน
127 rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
128 recast recast / recasted recast / recasted แต่งใหม่
129 recut recut recut ตัดทอน
130 redo redid redone ทำซ้ำ
131 redraw redrew redrawn เขียนใหม่
132 regrind reground reground ลับคม
133 relearn relearnt / relearned relearnt / relearned เรียนรู้
134 remake remade remade remake
135 resell resold resold ขายต่อ
136 reset reset reset รีเซ็ต
137 retake retook retaken เอาคืน
138 rid rid rid ขจัด
139 ride rode ridden ขี่
140 ring rang rung กรดกริ่ง
141 rise rose risen ลุกขึ้น
142 run ran run วิ่ง
143 saw sawed sawed / sawn เลื่อย
144 say said said พูด
145 see saw seen เห็น
146 seek sought sought ค้นหา
147 sell sold sold ขาย
148 send sent sent ส่ง
149 set set set จัดวาง
150 sew sewed sewed / sewn เย็บ
151 shake shook shaken สั่น
152 shave shaved shaved / shaven โกน
153 shear shore shorn ตัดขนแกะ
154 shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
155 shine shone shone เปล่งแสง
156 shoe shoed shoed / shod ซ่อมรองเท้า
157 shoot shot shot ยิง
158 show showed showed / shown แสดง
159 shrink shrank shrunk หด
160 shut shut shut ปิด
161 sing sang sung ร้องเพลง
162 sink sank sunk จม
163 sit sat sat นั่ง
164 slay slew slain ฆ่า
165 sleep slept slept นอน
166 slide slid slid เลื่อน
167 sling slung slung ขว้าง ปา
168 slit slit slit สอดกรีดตามยาว
169 smell smelt / smelled smelt / smelled กลิ่น
170 smite smote smitten ตีอย่างแรง
171 sow sowed sowed / sown หว่านพืช
172 speak spoke spoken พูด
173 speed sped sped เร่งความเร็ว
174 spell spelt / spelled spelt / spelled สะกด
175 spend spent spent ใช้จ่าย
176 spill spilled / spilt spilled / spilt ทำหก
177 spin spun spun ปั่น
178 spit spit / spat spit บ้วนน้ำลาย
179 split split split แยกออกจากกัน
180 spoil spoilt spoilt / spoiled เสีย, ทำให้เสีย, ทำให้แย่
181 spread spread spread แผ่
182 spring sprang / sprung sprung กระโดด
183 stand stood stood ยืน
184 steal stole stolen ขโมย
185 stick stuck stuck ติดอยู่กับ
186 sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
187 stink stank stunk เหม็น
188 strew strewed strewn (e) / strewed (u) โรย
189 stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
190 strike struck struck ตี
191 string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
192 strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้
193 swear swore sworn สาบาน
194 sweat sweated / sweat sweated / sweat เหงื่อ
195 sweep swept swept กวาด
196 swell swelled swelled / swollen บวม
197 swim swam swum ว่ายน้ำ
198 swing swung swung แกว่ง
199 take took taken นำไป
200 teach taught taught สอน
201 tear tore torn ฉีก
202 tell told told บอก
203 think thought thought คิด
204 thrive thrived / throve thrived เติบโต
205 throw threw thrown ขว้าง
206 thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
207 tread trod trodden เดิน
208 undergo underwent undergone ได้รับ
209 undersell undersold undersold กดราคา
210 understand understood understood เข้าใจ
211 undertake undertook undertaken รับปาก
212 underwrite underwrote underwritten รับประกัน
213 undo undid undone แก้
214 unstick unstuck unstuck ถอด
215 unwind unwound unwound คลี่คลาย
216 uphold upheld upheld ยกไว้
217 upset upset upset เสียใจ
218 wake woke woken ตื่น
219 wear wore worn สวม
220 weave weaved / wove weaved / woven ทอ
221 wed wed wed แต่งงาน
222 weep wept wept ร้องไห้
223 wet wetted / wet wetted / wet เปียก
224 win won won ชนะ
225 wind wound wound ไขลาน
226 withdraw withdrew withdrawn ถอน
227 withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
228 wrap wrapt / wrapped wrapt / wrapped ห่อ
229 wring wrung wrung บิด
230 write wrote written เขียน
  กริยา 3 ช่อง Irregular Verbs ทั้งหมด

 

2. Regular Verb กริยาปกติ (เติม ed)

เรียบเรียงกริยา 3 ช่อง แบบ Regular verb หรือคำกริยาที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์ของช่อง 2 หรือช่อง 3 ให้เติม -ed ตามหลังช่อง 1 ได้เลย เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้

No. ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 แปล
1 abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
2 acknowledge acknowledged acknowledged รับทราบ
3 adopt adopted adopted นำมาใช้
4 adore adored adored รัก, ชื่นชอบ
5 adorn adorned adorned ประดับ
6 agonize agonized agonized ทนทุกข์ทรมาน
7 allegorise allegorised allegorised เปรียบเทียบ
8 allegorize allegorized allegorized เปรียบเทียบ
9 answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
10 antagonise antagonised antagonised ทำให้ไม่ถูกกัน
11 antagonize antagonized antagonized ทำให้ไม่ถูกกัน
12 arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
13 ask asked asked ถาม
14 bead beaded beaded ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
15 beam beamed beamed ยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
16 beatify beatified beatified ตกแต่ง
17 bed bedded bedded ฝังลงไป
18 bedeck bedecked bedecked ประดับ
19 beg begged begged ขอ
20 behave behaved behaved ประพฤติ, ทำงาน
21 behead beheaded beheaded ตัดหัว, ประหาร
22 bejewel bejeweled bejeweled ประดับด้วยเพชรพลอย
23 belch belched belched เรอ
24 believe believed believed เชื่อ
25 bellow bellowed bellowed ร้อง, แผดเสียง
26 belong belonged belonged เป็นของ
27 belt belted belted คาดเข็มขัด
28 bemuse bemused bemused ทำให้ตะลึง
29 benumb benumbed benumbed ทำให้หมดสติ
30 bequeath bequeathed bequeathed ยกมรดกให้
31 bereave bereaved bereaved ทำให้สูญเสีย
32 berth berthed berthed เทียบเรือ
33 besiege besieged besieged ล้อม
34 bestow bestowed bestowed ประทาน, มอบ
35 betray betrayed betrayed ทรยศ
36 betroth betrothed betrothed หมั้น
37 better bettered bettered ดีกว่า
38 bevel beveled / bevelled beveled / bevelled เอียง
39 bewitch bewitched bewitched ทำให้หลงเสน่ห์
40 bleat bleated bleated พร่ำบ่น
41 brainwash brainwashed brainwashed ล้างสมอง
42 breathe breathed breathed หายใจ
43 call called called เรียก โทรหา
44 categorise categorised categorised จำแนกประเภท
45 categorize categorized categorized จำแนกประเภท
46 change changed changed เปลี่ยน
47 cheat cheated cheated โกง
48 clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
49 cleave cleaved cleaved ทำให้แยกออก, กระจาย
50 close closed closed ปิด
51 condole condoled condoled แสดงความเสียใจ
52 cook cooked cooked ทำอาหาร
53 create created created สร้าง
54 cry cried cried ร้องไห้
55 dance danced danced เต้นรำ
56 decide decided decided ตัดสิน
57 defeat defeated defeated พ่ายแพ้
58 delineate delineated delineated วาดภาพ
59 deliver deliverd deliverd ส่งถึงที่
60 die died died ตาย
61 disgorge disgorged disgorged คาย, พ่น
62 display displayed displayed แสดง
63 document documented documented ใช้เอกสารประกอบ
64 dodder doddered doddered สั่น
65 dodge dodged dodged หลบ
66 dogmatise dogmatised dogmatised พูดอย่างดื้อรั้น
67 dogmatize dogmatized dogmatized พูดอย่างดื้อรั้น
68 dole doled doled บริจาคเพื่อการกุศล
69 domesticate domesticated domesticated ทำให้เชื่อง
70 dominate dominated dominated ครอบงำ
71 don doned doned สวม
72 donate donated donated บริจาค
73 dope doped doped เจือสาร, กระตุ้นด้วยยากระตุ้น
74 dot doted doted จุด
75 dote doted doted หลงใหล, ให้ความรักมากเกินไป
76 double doubled doubled ทำเป็นสองเท่า
77 doubt doubted doubted สงสัย
78 download downloaded downloaded ดาวน์โหลด
79 doze dozed dozed เคลิ้ม
80 dread dreaded dreaded กลัว, กลัวมาก
81 enclose enclosed enclosed ล้อมรอบ, ใส่, ห่อหุ้ม
82 endorse endorsed endorsed รับรอง
83 endow endowed endowed บริจาค
84 entreat entreated entreated วิงวอน, อ้อนวอน
85 enucleate enucleated enucleated เจาะ 
86 feather feathered feathered ปกคลุมด้วยขนนก
87 fidget fidgeted fidgeted อยู่ไม่สุข
88 finish finished finished เสร็จสิ้น
89 heat heated heated ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น
90 help helped helped ช่วย
91 idolize idolized idolized เทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป
92 illtreat illtreated illtreated การรักษา
93 invigorate invigorated invigorated เติมพลัง
94 like liked liked ชอบ
95 listen listened listened ฟัง
96 live lived lived อาศัยอยู่
97 look looked looked มอง
98 love loved loved รัก
99 miss missed missed พลาด
100 mistreat mistreated mistreated ทารุณ
101 move moved moved ย้าย ขยับ
102 nauseate nauseated nauseated ทำให้ไม่สบาย
103 need needed needed ต้องการ
104 negotiate negotiated negotiated ต่อรอง, เจรจา
105 open opened opened เปิด
106 overheat overheated overheated ทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป
107 paint painted painted วาดภาพ ระบายสี
108 pardon pardoned pardoned ให้อภัย
109 permeate permeated permeated ซึม
110 play played played เล่น
111 procreate procreated procreated ให้กำเนิด
112 rain rained rained ฝนตก
113 readjust readjusted readjusted ปรับใหม่
114 readmit readmited readmited ยอมให้เข้ามาใหม่
115 recreate recreated recreated สร้างใหม่
116 redound redounded redounded มีผลต่อ
117 reheat reheated reheated อุ่น
118 reinvigorate reinvigorated reinvigorated ประคองตัว
119 repeat repeated repeated ทำซ้ำ
120 reseat reseated reseated เสียบ
121 revisit revisited revisited ทบทวน
122 seat seated seated นั่ง
123 seem seemed seemed ดูเหมือน
124 seethe seethed seethed พล่าน, โกรธ, เดือด
125 start started started เริ่มต้น
126 stay stayed stayed พักอาศัย
127 stop stopped stopped หยุด
128 study studied studied เรียน
129 talk talked talked สนทนา
130 thread threaded threaded ทะลุผ่าน
131 threat threated threated การคุกคาม
132 threaten threatened threatened ขู่
133 torpedo torpedoed torpedoed โจมตีด้วยตอร์ปิโด
134 travel travelled travelled ท่องเที่ยว
135 treat treated treated รักษา
136 try tried tried ลอง
137 understudy understudied understudied ศึกษาบทแทน
138 unpleat unpleated unpleated คลี่ออก, แกะออก
139 unseat unseated unseated ไล่ออกจากตำแหน่ง
140 unthread unthreaded unthreaded เอาเส้นไหมออก
141 use used used ใช้
142 visit visited visited เยี่ยม เที่ยว
143 wait waited waited รอ
144 walk walked walked เดิน
145 want wanted wanted ต้องการ
146 wash washed washed ล้าง
147 watch watched watched ดู
148 weather weathered weathered รอดพ้นจากอุปสรรค
149 whitewash whitewashed whitewashed ล้างบาป
150 work worked worked ทำงาน
  กริยา 3 ช่อง Regular Verbs ทั้งหมด

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

กริยา 3 ช่อง มีกี่แบบ?

กริยา 3 ช่อง ในภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหมด 2 แบบ ดังนี้

 1. กริยา 3 ช่อง Irregular verb (กริยาอปกติ)
       - ดูทั้งหมด
 2. กริยา 3 ช่อง Regular verb (กริยาปกติ)
       - ดูทั้งหมด

 

ช่วงเวลาของกริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่องบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้

กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน
กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต
กริยาช่องที่ 3 คือ อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice.

Base Form = ช่อง 1
Simple Past Tense = ช่อง 2
Past Participle = ช่อง 3

  


Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง พร้อมคำแปล
PDF 337KB
Download

  

Download DOC

และเราได้เตรียมไฟล์ MS Word (.doc) แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยเหมือนกัน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
DOC 287KB
Download

Download PDF

สำหรับใครที่อยากได้กริยา 3 ช่อง ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง กริยาช่อง 1 ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

รู้หรือไม่?

 1. กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

  กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละ Tense จึงมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลาหลัก เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์

 2. กริยา 3 ช่อง มีกี่ประเภท?

  กริยา 3 ช่อง มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.Irregular Verb กริยาอปกติ และ 2.Regular Verb กริยาปกติ (เติม ed)

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ"