กริยา 3 ช่อง | ตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

โดย Teacher Guru    

     กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละ Tense จึงมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลา เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ ดังนี้ กริยาช่อง 1 เล่าเหตุกาณ์ทั่วไปหรือปัจจุบัน กริยาช่อง 2 บอกเล่าเรื่องในอดีต และกริยาช่อง3 บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว

     หลายคนอาจสงสัยว่าที่เรียกว่ากริยา 3 ช่องแท้จริงแล้วคืออะไร หลายที่ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แต่จากนี้ไปให้เข้าใจตามนี้นะ ว่า กริยา 3 ช่อง คือการเรียกชื่อรวม ๆ ของการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ (ต่างจากภาษาไทยที่ไม่เปลี่ยนรูปคำกริยาแม้จะต่างกาลเวลากัน) และการจะมีรูปแบบอยู่ 2 แบบ ตามนี้เลย

1. กริยา 3 ช่อง Irregular Verbs (กริยาอปกติ)

ตารางกริยาอปกติ - เปลี่ยนรูปคำกริยา

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ความหมาย
abide abode abode ยึดถือ
am was been เป็น,อยู่,คือ
are were been เป็น,อยู่,คือ
arise arose arisen เกิดขึ้น
awake awoke awoken ตื่น
backslide backslid backslidden ย้อนกลับ
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born ทน
beat beat beat ตี
become became become กลายเป็น
beget begot begot / begotten ก่อให้เกิด
begin began begun เริ่ม
bend bent bent หัก, งอ
beseech besought besought ขอความกรุณา
beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
bet bet bet พนัน
bid bid / bade bid / bidden ประมูล
bind bound bound ผูกติดกัน
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ผสมพันธ์
bring brought brought นำมา
broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
browbeat browbeat browbeaten รังแก
build built built สร้าง
burn burned / burnt burned / burnt เผา
burst burst burst ระเบิดออก
bust bust bust หน้าอก
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast หล่อ
catch caught caught จับ
chide chid chided ตะเพิด
choose chose chosen เลือก
cling clung clung พิง
come came come มา
cost cost cost มีราคา
creep crept crept คืบคลาน
crossbreed crossbred crossbred เอาพันธุ์ต่างชนิดมาผสมกัน
crow crew crowed คุยโม้, ขัน, ร้อง
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
dive dived / dove dived กระโดดน้ำ
do did done ทำ
draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled อาศัยอยู่
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ล้ม
feed fed fed ให้อาหารสัตว์
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit fit fit พอเหมาะ
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung เขวี้ยง
fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
forbid forbade forbidden ห้าม
forecast forecast forecast พยากรณ์
forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
foresee foresaw foreseen คาด
forget forgot forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ให้อภัย
forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
get got gotten ได้
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground บด
grow grew grown เจริญงอกงาม
hang hunged hanged แขวนคอ
hang hunged hanged แขวนคอ
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย
interweave interwove interwoven คลุกเคล้า
is was been เป็น,อยู่,คือ
keep kept kept เก็บรักษา
kneel knelt knelt คุกเข่า
knit knit knit ถัก
know knew known รู้จัก
lay laid laid วางไข่
lead led led นำ
lean leant / leaned leant / leaned ยัน
leap leaped / lept leaped / lept กระโดด
learn learned / learnt learned / learnt เรียน
leave left left ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let อนุญาต
lie lay lain นอนลง
light lighted / lit lighted จุดไฟ
lose lost lost ทำหาย
make made made ทำ, สร้าง
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด
misspell misspelled /misspelt misspelled / misspelt สะกดผิด
mistake mistook mistaken ทำผิด
mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
outbid outbade / outbid outbidden / outbid ประมูลสูงกว่า
outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า
outshine outshone / outshined outshone / outshined บดบังรัศมี
overbid overbade / overbid overbidden / overbid ให้ราคาสูงเกินไป
overcast overcast / overcasted overcast / overcasted มืดครึ้ม
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overdraw overdrew overdrawn เรียกร้องมากไป
overfeed overfed overfed ให้อาหารมากไป
overhang overhanged / overhung overhanged / overhung สิ่งที่แขวนอยู่
overrun overran overrun บุกรุก
oversee oversaw overseen กำกับ
overtake overtook overtaken ตามทัน
overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
pay paid paid จ่าย
plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prove proved proved / proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quit quit ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก
read read read อ่าน
rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
recast recast / recasted recast / recasted แต่งใหม่
recut recut recut ตัดทอน
redo redid redone ทำซ้ำ
redraw redrew redrawn เขียนใหม่
regrind reground reground ลับคม
relearn relearnt / relearned relearnt / relearned เรียนรู้
remake remade remade remake
resell resold resold ขายต่อ
reset reset reset รีเซ็ต
retake retook retaken เอาคืน
rid rid rid ขจัด
ride rode ridden ขี่
ring rang rung กรดกริ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed / sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewed / sewn เย็บ
shake shook shaken สั่น
shave shaved shaved / shaven โกน
shear shore shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shone shone เปล่งแสง
shoe shoed shoed / shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed / shown แสดง
shrink shrank shrunk หด
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank sunk จม
sit sat sat นั่ง
slay slew slain ฆ่า
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อน
sling slung slung ขว้าง ปา
slit slit slit สอดกรีดตามยาว
smell smelt / smelled smelt / smelled กลิ่น
smite smote smitten ตีอย่างแรง
sow sowed sowed / sown หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed sped sped เร่งความเร็ว
spell spelt / spelled spelt / spelled สะกด
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled / spilt spilled / spilt ทำหก
spin spun spun ปั่น
spit spit / spat spit บ้วนน้ำลาย
split split split แยกออกจากกัน
spoil spoilt spoilt / spoiled เสีย, ทำให้เสีย, ทำให้แย่
spread spread spread แผ่
spring sprang / sprung sprung กระโดด
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ติดอยู่กับ
sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
stink stank stunk เหม็น
strew strewed strewn (e) / strewed (u) โรย
stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
strike struck struck ตี
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้
swear swore sworn สาบาน
sweat sweated / sweat sweated / sweat เหงื่อ
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled / swollen บวม
swim swam swum ว่ายน้ำ
swing swung swung แกว่ง
take took taken นำไป
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก
tell told told บอก
think thought thought คิด
thrive thrived / throve thrived เติบโต
throw threw thrown ขว้าง
thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
tread trod trodden เดิน
undercut undercut undercut ตัดราคา
undergo underwent undergone ได้รับ
undersell undersold undersold กดราคา
understand understood understood เข้าใจ
undertake undertook undertaken รับปาก
underwrite underwrote underwritten รับประกัน
undo undid undone แก้
unstick unstuck unstuck ถอด
unwind unwound unwound คลี่คลาย
uphold upheld upheld ยกไว้
upset upset upset เสียใจ
wake woke woken ตื่น
wear wore worn สวม
weave weaved / wove weaved / woven ทอ
wed wed wed แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
wet wetted / wet wetted / wet เปียก
win won won ชนะ
wind wound wound ไขลาน
withdraw withdrew withdrawn ถอน
withhold withheld withheld เก็บไว้
withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
wrap wrapt / wrapped wrapt / wrapped ห่อ
wring wrung wrung บิด
write wrote written เขียน
กริยา 3 ช่อง Irregular Verbs ทั้งหมด

  

 

2. กริยา 3 ช่อง Regular verb (กริยาปกติ)

ตารางกริยาปกติ - เติม ed

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ความหมาย
abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
acknowledge acknowledged acknowledged รับทราบ
adopt adopted adopted นำมาใช้
adore adored adored รัก, ชื่นชอบ
adorn adorned adorned ประดับ
agonize agonized agonized ทนทุกข์ทรมาน
allegorise allegorised allegorised เปรียบเทียบ
allegorize allegorized allegorized เปรียบเทียบ
americanise americanised americanised ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา
americanize americanized americanized ทำให้เหมือนอเมริกัน
amputate amputated amputated ตัดแขนขา
amuse amused amused ทำให้หัวเราะ
answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
antagonise antagonised antagonised ทำให้ไม่ถูกกัน
antagonize antagonized antagonized ทำให้ไม่ถูกกัน
arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
ask asked asked ถาม
attend attended attended (เข้าร่วม) ประชุม
bead beaded beaded ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beam beamed beamed ยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
beatify beatified beatified ตกแต่ง
bed bedded bedded ฝังลงไป
bedeck bedecked bedecked ประดับ
beg begged begged ขอ
behave behaved behaved ประพฤติ, ทำงาน
behead beheaded beheaded ตัดหัว, ประหาร
bejewel bejeweled bejeweled ประดับด้วยเพชรพลอย
belch belched belched เรอ
believe believed believed เชื่อ
bellow bellowed bellowed ร้อง, แผดเสียง
belong belonged belonged เป็นของ
belt belted belted คาดเข็มขัด
bemuse bemused bemused ทำให้ตะลึง
benumb benumbed benumbed ทำให้หมดสติ
bequeath bequeathed bequeathed ยกมรดกให้
bereave bereaved bereaved ทำให้สูญเสีย
berth berthed berthed เทียบเรือ
besiege besieged besieged ล้อม
bestow bestowed bestowed ประทาน, มอบ
betray betrayed betrayed ทรยศ
betroth betrothed betrothed หมั้น
better bettered bettered ดีกว่า
bevel beveled / bevelled beveled / bevelled เอียง
bewitch bewitched bewitched ทำให้หลงเสน่ห์
bleat bleated bleated พร่ำบ่น
brainwash brainwashed brainwashed ล้างสมอง
braise braised braised ต้มเนื้อ
breakfast breakfasted breakfasted ทานอาหารเช้า
breathe breathed breathed หายใจ
call called called เรียก โทรหา
calligraph calligraphed calligraphed คัดลายมือ
cancel cancelled cancelled ยกเลิก
carry carried carried พกพา
categorise categorised categorised จำแนกประเภท
categorize categorized categorized จำแนกประเภท
change changed changed เปลี่ยน
cheat cheated cheated โกง
clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
cleanse cleansed cleansed ชำระล้าง
cleave cleaved cleaved ทำให้แยกออก, กระจาย
climb climbed climbed ไต่
close closed closed ปิด
compute computed computed คำนวณ
computerize computerized computerized  ทำด้วยคอมพิวเตอร์
condole condoled condoled แสดงความเสียใจ
constrain constrained constrained จำกัด
cook cooked cooked ทำอาหาร
create created created สร้าง
crunch crunched crunched กระทืบ
cry cried cried ร้องไห้
dance danced danced เต้นรำ
decide decided decided ตัดสิน
defeat defeated defeated พ่ายแพ้
delineate delineated delineated วาดภาพ
deliver deliverd deliverd ส่งถึงที่
deposit deposited deposited ฝากเงิน 
die died died ตาย
disappear disappeared disappeared หายไป
disclose disclosed disclosed เปิดเผย
disgorge disgorged disgorged คาย, พ่น
disown disowned disowned บอกปัด, ปฎิเสธ
display displayed displayed แสดง
dispute disputed disputed พิพาท
document documented documented ใช้เอกสารประกอบ
dodder doddered doddered สั่น
dodge dodged dodged หลบ
dogmatise dogmatised dogmatised พูดอย่างดื้อรั้น
dogmatize dogmatized dogmatized พูดอย่างดื้อรั้น
dole doled doled บริจาคเพื่อการกุศล
domesticate domesticated domesticated ทำให้เชื่อง
dominate dominated dominated ครอบงำ
don doned doned สวม
donate donated donated บริจาค
dope doped doped เจือสาร, กระตุ้นด้วยยากระตุ้น
dot doted doted จุด
dote doted doted หลงใหล, ให้ความรักมากเกินไป
double doubled doubled ทำเป็นสองเท่า
doubt doubted doubted สงสัย
download downloaded downloaded ดาวน์โหลด
doze dozed dozed เคลิ้ม
dread dreaded dreaded กลัว, กลัวมาก
drivel driveled / drivelled driveled / drivelled ปล่อยน้ำลายไหล
drop dropped dropped (น้ำ) หยด
electrocute electrocuted electrocuted ทำไห้ตายด้วยไฟฟ้า
enclose enclosed enclosed ล้อมรอบ, ใส่, ห่อหุ้ม
endorse endorsed endorsed รับรอง
endow endowed endowed บริจาค
enjoy enjoyed enjoyed สนุก
enliven enlivened enlivened ทำให้มีชีวิตชีวา
entreat entreated entreated วิงวอน, อ้อนวอน
entwine entwined entwined โอบ
enucleate enucleated enucleated เจาะ 
feather feathered feathered ปกคลุมด้วยขนนก
fidget fidgeted fidgeted อยู่ไม่สุข
finish finished finished เสร็จสิ้น
fix fixed fixed ซ่อม
heat heated heated ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น
help helped helped ช่วย
hesitate hesitated hesitated ลังเล
hoodwink hoodwinked hoodwinked หลอกลวง
idolize idolized idolized เทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป
illtreat illtreated illtreated การรักษา
impute imputed imputed ใส่ร้าย
intellectualize intellectualized intellectualized คิดมาก
intertwine intertwined intertwined ทำให้พันกัน
invigorate invigorated invigorated เติมพลัง
invite invited invited เชิญ
isolate isolated isolated แยก
kiss kissed kissed จูบ
like liked liked ชอบ
listen listened listened ฟัง
live lived lived อาศัยอยู่
look looked looked มอง
love loved loved รัก
mislay mislaid mislaid ทำหาย
miss missed missed พลาด
mistreat mistreated mistreated ทารุณ
misuse misused misused ด่าว่า
move moved moved ย้าย ขยับ
nauseate nauseated nauseated ทำให้ไม่สบาย
necessitate necessitated necessitated บังคับ
need needed needed ต้องการ
negotiate negotiated negotiated ต่อรอง, เจรจา
open opened opened เปิด
overheat overheated overheated ทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป
overwork overworked overworked ทำงานมากเกินไป
paint painted painted วาดภาพ ระบายสี
pardon pardoned pardoned ให้อภัย
pass passed passed ผ่านไป
permeate permeated permeated ซึม
plan planned planned วางแผน
play played played เล่น
position positioned positioned  จัดวาง
praise praised praised สรรเสริญ
prepare prepared prepared เตรียมการ
procreate procreated procreated ให้กำเนิด
prune pruned pruned ตัดออก, ทำให้ลดลง
punish punished punished ลงโทษ
putrefy putrefied putrefied ฟอนเฟะ
rain rained raind ฝนตก
raise raised raised ยก
readjust readjusted readjusted ปรับใหม่
readmit readmited readmited ยอมให้เข้ามาใหม่
recall recalled recalled จำ
recreate recreated recreated สร้างใหม่
redound redounded redounded มีผลต่อ
rehearse rehearsed rehearsed ซ้อม
reheat reheated reheated อุ่น
reinvigorate reinvigorated reinvigorated ประคองตัว
repay repaid repaid ชำระคืน
repeat repeated repeated ทำซ้ำ
repute reputed reputed ทำให้มีชื่อเสียง
requisition requisitioned requisitioned เรียกร้อง
reseat reseated reseated เสียบ
restrain restrained restrained ยับยั้ง
retry retried retried ลองใหม่อีกครั้ง
return returned returned กลับคืน
revisit revisited revisited ทบทวน
seat seated seated นั่ง
seem seemed seemed ดูเหมือน
seethe seethed seethed พล่าน, โกรธ, เดือด
sensitize sensitized sensitized ทำให้มีความรู้สึก, ทำให้อ่อนไหวง่าย
shower showered showered อาบน้ำ
sprain sprained sprained แพลง, ทำให้เคล็ด
start started started เริ่มต้น
startle startled startled ทำให้ตกใจ
stay stayed stayed พักอาศัย
stop stopped stopped หยุด
study studied studied เรียน
suspend suspended suspended แขวน, ยกเลิกชั่วคราว, เลื่อน
talk talked talked สนทนา
thread threaded threaded ทะลุผ่าน
threat threated threated การคุกคาม
threaten threatened threatened ขู่
tidy tidied tidied  จัดให้เรียบร้อย
torpedo torpedoed torpedoed โจมตีด้วยตอร์ปิโด
train trained trained อบรม, ให้ความรู้, ฝึกซ้อม, โดยสารรถไฟ
travel travelled travelled ท่องเที่ยว
treat treated treated รักษา
truncate truncated truncated ตัด
try tried tried ลอง
twinkle twinkled twinkled กระพริบตา
understudy understudied understudied ศึกษาบทแทน
unlearn unlearned unlearned แก้ความเข้าใจผิด
unpleat unpleated unpleated คลี่ออก, แกะออก
unseat unseated unseated ไล่ออกจากตำแหน่ง
unthread unthreaded unthreaded เอาเส้นไหมออก
use used used ใช้
visit visited visited เยี่ยม เที่ยว
wait waited waited รอ
walk walked walked เดิน
want wanted wanted ต้องการ
wash washed washed ล้าง
watch watched watched ดู
weary wearied wearied เบื่อหน่าย
weather weathered weathered รอดพ้นจากอุปสรรค
welcome welcomed welcomed ยินดีต้อนรับ
whelp whelped whelped ออกลูก
whitewash whitewashed whitewashed ล้างบาป
wince winced winced เสียวสะดุ้ง
wink winked winked พริบ, ขยิบตา
winter wintered wintered เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูหนาว
wiredraw wiredrawed wiredrawed ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง
work worked worked ทำงาน
กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed : Regular Verbs ทั้งหมด

หากไม่เจอคำที่ต้องการ ก็กดค้นหาได้เลย รับประกัน!!! เจอทุกคำกริยา

 

ไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ wordy guru ยังได้รวบรวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้อีกเรียบร้อยพร้อมใช้ ตามไปดูกันได้เลย กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

แถม! เรายังมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง เพิ่มเติมอีกแบบจุใจ โดยเลื่อนลงไปดูด้านล่างเรื่อย ๆ จะมีบทความเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง อัปเดตล่าสุด และมีแบบทดสอบให้ลองเล่นด้วยจ้า

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม