กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง + ตาราง ช่อง 2 ช่อง 3 คำแปล ครบทุกคำ ค้นหาง่าย


    กริยา 3 ช่อง คือ คำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เนื่องจากกริยาในการเรียนเรื่อง Tense มี 3 ช่อง แต่ละ Tense จะมีโครงสร้างไม่เหมือนกัน ซึ่งบางทีก็ใช้คำกริยาช่องที่ 1 บ้าง คำกริยาช่องที่ 2 บ้าง หรือคำกริยาช่องที่ 3 บ้าง ขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือ Tense อะไร

     หากกำลังมองหากริยา 3 ช่องเพื่อทำเรื่องต่าง ๆ อยู่ เราได้ทำทางลัดการเข้าถึงมาให้แล้วดังต่อไปนี้ กดเข้าไปดูได้เลย 

    

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ๆ ก็มีตามที่คัดมาให้ด้านล่าง ต้องจำให้ได้เลย แต่ที่เห็นตามตารางด้านล่างนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกริยา 3 ช่องที่พบเห็นกันบ่อย ๆ เหมาะแก่การท่องจำ ถ้าอยากรู้คำไหนเพิ่มก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาได้เลย

1. Irregular Verbs

No. กริยาช่อง 1
(Base Form)
กริยาช่อง 2
(Simple Past Tense)
กริยาช่อง 3
(Past Participle)
ความหมาย
(Meaning)
1 Awake (อะเวค) Awoke (อะโวค) Awoken (อะโวเคน) ตื่น
2 Be (Is, Am, Are) (บี (อีส, แอม, อาร์)) Was, Were (วอส / เวอร์) Been (บีน) เป็น,อยู่,คือ
3 Bear (แบร์) Bore (บอร์) Born (บอร์น) ทน
4 Beat (บีท) Beat (บีท) Beat (บีท) ตี
5 Become (บีคัม) Became (บีเคม) Become (บีคัม) กลายเป็น
6 Begin (บีกิน) Began (บีแกน) Begun (บีกัน) เริ่มต้น
7 Bend (เบนด์) Bent (เบนท์) Bent (เบนท์) งอ
8 Beset (บีเซ็ท) Beset (บีเซ็ท) Beset (บีเซ็ท) โอบล้อม
9 Bet (เบ็ท) Bet (เบ็ท) Bet (เบ็ท) พนัน
10 Bid (บิด) bid/bade (บิด / เบด) bid/bidden (บิด / บิดเดน) ประมูล
11 Bind (ไบน์) Bound (บาวด์) Bound (บาวด์) ผูกติด
12 Bite (ไบท์) Bit (บิท) Bitten (บิทเทน) กัด
13 Bleed (บลีด) Bled (เบล็ด) Bled (เบล็ด) เลือดออก
14 Blow (โบลว์) Blew (บลิว) Blown (โบลน) เป่า
15 Break (เบรค) Broke (โบรค) Broken (โบรคเคน) แตก, หัก
16 Breed (บรีด) Bred (เบรด) Bred (เบรด) ผสมพันธุ์
17 Bring (บริง) Brought (บร็อท) Brought (บร็อท) นำมา
18 Broadcast (บรอดแคสท์) Broadcast (บรอดแคสท์) Broadcast (บรอดแคสท์) ออกอากาศ
19 Build (บิลด์) Built (บิลท์) Built (บิลท์) สร้าง
20 Burn (เบิร์น) Burned/Burnt (เบิร์นด์ / เบิร์นท์) Burned/Burnt (เบิร์นด์ / เบิร์นท์) เผา
21 Burst (เบิร์สท์) Burst (เบิร์สท์) Burst (เบิร์สท์) ระเบิดออกมา                                    
22 Buy (บาย) Bought (บอท) Bought (บอท) ซื้อ
23 Cast (แคสท์) Cast (แคสท์) Cast (แคสท์) หล่อ
24 Catch (แคทช์) Caught (คอท) Caught (คอท) จับ
25 Choose (ชูส) Chose (โชส) Chosen (โชเซน) เลือก
26 Cling (คลิง) Clung (คลัง) Clung (คลัง) พิง
27 Come (คัม) Came (เคม) Come (คัม) มา
28 Cost (คอสท์) Cost (คอสท์) Cost (คอสท์) มีราคา
29 Creep (ครีพ) Crept (เครพท์) Crept (เครพท์) คืบคลาน
30 Cut (คัท) Cut (คัท) Cut (คัท) ตัด
31 Deal (ดีล) Dealt (เดลท์) Dealt (เดลท์) จัดการ
32 Dig (ดิ๊ก) Dug (ดั๊ก) Dug (ดั๊ก) ขุด
33 Dive (ไดฟ์) Dived/Dove (ไดฟ์ / โดฟ) Dived (ไดฟ์) กระโดดน้ำ
34 Do (ดู) Did (ดิด) Done (ดัน) ทำ
35 Draw (ดรอว์) Drew (ดริว) Drawn (ดรอน) วาด, ล่อ,
36 Dream (ดรีม) dreamed/dreamt (ดรีมด์ / เดร็มท์) dreamed/dreamt (ดรีมด์ / เดร็มท์) ฝัน
37 Drive (ไดร์ฟ) Drove (โดรฟ) Driven (ดริฟเวน) ขับ
38 Drink (ดริ๊งค์) Drank (แดร็งค์) Drunk (ดรังค์) ดื่ม
39 Eat (อีท) Ate (เอท) Eaten (อีทเทน) กิน
40 Fall (ฟอล) Fell (เฟล) Fallen (ฟอลเลน) ร่วง, ล้ม
41 Feed (ฟีด) Fed (เฟด) Fed (เฟด) ให้อาหารสัตว์
42 Feel (ฟีล) Felt (เฟลท์) Felt (เฟลท์) รู้สึก
43 Fight (ไฟท์) Fought (ฟอท) Fought (ฟอท) ต่อสู้
44 Find (ไฟน์) Found (ฟาวด์) Found (ฟาวด์) พบ
45 Fit (ฟิท) Fit (ฟิท) Fit (ฟิท) เหมาะ
46 Flee (ฟลี) Fled (เฟล็ด) Fled (เฟล็ด) หลบหนี
47 Fling (ฟลิงค์) Flung (ฟลังค์) Flung (ฟลังค์) เขวี้ยง
48 Fly (ฟลาย) Flew (ฟลูว์) Flown (โฟลน) บิน
49 Forbid (ฟอร์บิด) Forbade (ฟอร์เบด) Forbidden (ฟอร์บิดเดน) ห้าม
50 Forget (ฟอร์เก็ท) Forgot (ฟอร์เก็ท) Forgotten (ฟอร์ก็อทเทน) ลืม
51 forego (forgo) (ฟอร์โก) Forewent (ฟอร์เวนท์) Foregone (ฟอร์กอน) ยอม, ไม่เอา
52 Forgive (ฟอร์กิฟ) Forgave (ฟอร์เกฟ) Forgiven (ฟอร์กิฟเวน) ยกโทษ
53 Forsake (ฟอร์เซค) Forsook (ฟอร์ซุค) Forsaken (ฟอร์เซคเคน) ละทิ้ง
54 Freeze (ฟรีซ) Froze (โฟรซ) Frozen (โฟรเซน) หยุด, เป็นน้ำแข็ง
55 Get (เก็ท) Got (ก็อท) Gotten (ก็อทเทน) ได้
56 Give (กิ๊ฟ) Gave (เกฟ) Given (กิ๊ฟเวน) ให้
57 Go (โก) Went (เวนท์) Gone (กอน) ไป
58 Grind (ไกรด์) Ground (กราวด์) Ground (กราวด์) บด
59 Grow (โกรว์) Grew (กริว) Grown (โกรน) เติบโต
60 Hang (แฮงค์) Hung (ฮังค์) Hung (ฮังค์) แขวน
61 Hear (เฮียร์) Heard (เฮิร์ด) Heard (เฮิร์ด) ได้ยิน
62 Hide (ไฮด์) Hid (ฮิด) Hidden (ฮิดเดน) ซ่อน
63 Hit (ฮิท) Hit (ฮิท) Hit (ฮิท) ตี
64 Hold (โฮลด์) Held (เฮลด์) Held (เฮลด์) ถือ
65 Hurt (เฮิร์ท) Hurt (เฮิร์ท) Hurt (เฮิร์ท) ทำร้าย
66 Keep (คีพ) Kept (เคพท์) Kept (เคพท์) เก็บ
67 Kneel (นีล) Knelt (เนลท์) Knelt (เนลท์) คุกเข่า
68 Knit (นิท) Knit (นิท) Knit (นิท) ถัก
69 Know (โนว์) Knew (นิว) Known (โนน) รู้จัก
70 Lay (เลย์) Laid (เลด) Laid (เลด) วางไข่
71 Lead (ลีด) Led (เลด) Led (เลด) นำ
72 Leap (ลีพ) Leaped (ลีพด์) Leaped (ลีพด์) กระโดด
73 Learn (เลิร์น) learned/learnt (เลิร์นด์ / เลิร์นท์) learned/learnt (เลิร์นด์ / เลิร์นท์) เรียน
74 Leave (ลีฟ) Left (เล็ฟท์) Left (เล็ฟท์) ออกจาก
75 Lend (เลนด์) Lent (เลนท์) Lent (เลนท์) ให้ยืม
76 Let (เล็ท) Let (เล็ท) Let (เล็ท) อนุญาต
77 Lie (ลาย) Lay (เลย์) Lain (เลน) นอนลง
78 Light (ไลท์) lighted/lit (ไลท์เท็ด / ลิท) Lighted (ไลท์เท็ด) จุดไฟ
79 Lose (ลูซ) Lost (ลอสท์) Lost (ลอสท์) ทำหาย
80 Make (เมค) Made (เมด) Made (เมด) ทำ
81 Mean (มีน) Meant (เมนท์) Meant (เมนท์) หมายถึง
82 Meet (มีท) Met (เม็ท) Met (เม็ท) พบ
83 Misspell (มิสสเปล) Misspelt (มิสสเปลด์) Misspelt (มิสสเปลด์) สะกดผิด
84 Mistake (มิสเทค) Mistook (มิสทุค) Mistaken (มิสเทคเคน) ทำผิด
85 Mow (โมว์) Mowed (โมวด์) Mowed/ Mown (โมวด์/ มอน) ตัดหญ้า
86 Overcome (โอเวอร์คัม) Overcame (โอเวอร์เคม) Overcome (โอเวอร์คัม) เอาชนะ
87 Overdo (โอเวอร์ดู) Overdid (โอเวอร์ดิด) Overdone (โอเวอร์ดัน) ทำมากเกินไป
88 Overtake (โอเวอร์เทค) Overtook (โอเวอร์ทุค) Overtaken (โอเวอร์เทคเคน) ตามทัน
89 Overthrow (โอเวอร์โทรว์) Overthrew (โอเวอร์ทรูว์) Overthrown (โอเวอร์โทรน) ปลดจากตำแหน่ง
90 Pay (เพย์) Paid (เพด) Paid (เพด) จ่าย
91 Plead (เพล็ด) Pled (เพล็ด) Pled (เพล็ด) อ้อนวอน, ขอโทษ
92 Prove (พรูฟ) Proved (พรูฟด์) Proved/Proven (พรูฟด์ / พรูฟเวน) พิสูจน์
93 Put (พุท) Put (พุท) Put (พุท) วาง
94 Quit (ควิท) Quit (ควิท) Quit (ควิท) เลิก
95 Read (รีด) Read (เรด) Read (เรด) อ่าน
96 Rid (ริด) Rid (ริด) Rid (ริด) ขจัด
97 Ride (ไรด์) Rode (โรด) Ridden (ริดเดน) ขี่
98 Ring (ริง) Rang (แรง) Rung (รัง) กรดกริ่ง, โทรศัพท์
99 Rise (ไรส์) Rose (โรส) Risen (ไรเซน) ขึ้น
100 Run (รัน) Ran (แรน) Run (รัน) วิ่ง
101 Saw (ซอว์) Sawed (ซอด์) Sawed/Sawn (ซอด์ / ซอน) เลื่อย
102 Say (เซย์) Said (เซด) Said (เซด) พูด
103 See (ซี) Saw (ซอว์) Seen (ซีน) เห็น
104 Seek (ซีค) Sought (ซอท) Sought (ซอท) ค้นหา
105 Sell (เซล) Sold (โซลด์) Sold (โซลด์) ขาย
106 Send (เซนด์) Sent (เซนท์) Sent (เซนท์) ส่ง
107 Set (เซ็ท) Set (เซ็ท) Set (เซ็ท) จัดวาง
108 Sew (โซ) Sewed (โซด์) Sewed/Sewn (โซด์ / โซน) เย็บ
109 Shake (เชค) Shook (ชุค) Shaken (เชคเคน) สั่น
110 Shave (เชฟ) Shaved (เชฟด์) Shaved/Shaven (เชฟด์ / เชฟเวน) โกน
111 Shear (เชียร์) Shore (ชอร์) Shorn (ชอร์น) ตัดขนแกะ
112 Shed (เช็ด) Shed (เช็ด) Shed (เช็ด) เท, กันน้ำ, ทิ้ง
113 Shine (ไชน์) Shone (โชน) Shone (โชน) ทอแสง
114 Shoe (ชู) Shoed (ชูด์) shoed/shod (ชูด์ / ชอด) ซ่อมรองเท้า
115 Shoot (ชูท) Shot (ชอท) Shot (ชอท) ยิง
116 Show (โชว์) Showed (โชด์) showed/shown (โชด์ / โชน) แสดง
117 Shrink (ชริงค์) Shrank (แชรงค์) Shrunk (ชรังค์) หด
118 Shut (ชัท) Shut (ชัท) Shut (ชัท) ปิด
119 Sing (ซิง) Sang (แซง) Sung (ซัง) ร้องเพลง
120 Sink (ซิงค์) Sank (แซงค์) Sunk (ซังค์) จม
121 Sit (ซิท) Sat (แซท) Sat (แซท) นั่ง
122 Sleep (สลีป) Slept (สเล็ป) Slept (สเล็ป) นอน
123 Slay (สเลย์) Slew (สลิว) Slain (สเลน) ฆ่า
124 Slide (สไลด์) Slid (สลิด) Slid (สลิด) เลื่อน
125 Sling (สลิง) Slung (สลัง) Slung (สลัง) สะพาย, แกว่ง, ชักรอก
126 Slit (สลิท) Slit (สลิท) Slit (สลิท) กรีด
127 Smite (สไมท์) Smote (สโมท) Smitten (สมิทเทน) ตีอย่างแรง
128 Sow (โซ) Sowed (โซด์) Sowed/Sown (โซด์ / โซน) หว่านพืช
129 Speak (สปีค) Spoke (สโปค) Spoken (สโปคเคน) พูด
130 Speed (สปีด) Sped (สเปด) Sped (สเปด) เร่งความเร็ว
131 Spend (สเปนด์) Spent (สเปนท์) Spent (สเปนท์) ใช้จ่าย
132 Spill (สปิล) Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์) Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์) ทำหก
133 Spin (สปิน) Spun (สปัน) Spun (สปัน) ปั่น
134 Spit (สปิท) spit/spat (สปิท / สแปท) Spit (สปิท) ถ่มน้ำลาย
135 Split (สปลิท) Split (สปลิท) Split (สปลิท) แยกออกจากกัน
136 Spread (สเปรด) Spread (สเปรด) Spread (สเปรด) แผ่
137 Spring (สปริง) Sprang (สแปรง) Sprung (สปรัง) กระโดด
138 Stand (สแตน) Stood (สตูด) Stood (สตูด) ยืน
139 Steal (สตีล) Stole (สโตล) Stolen (สโตเลน) ขโมย
140 Stick (สติ๊ก) Stuck (สตั๊ก) Stuck (สตั๊ก) ติดอยู่กับ
141 Sting (สติง) Stung (สตัง) Stung (สตัง) ต่อย
142 Stink (สติงค์) Stank (แสตงค์) Stunk (สตังค์) เหม็น
143 Stride (สไตรด์) Strode (สโตรด) Stridden (สไตรเดน) ก้าวยาว ๆ
144 Strike (สไตรค์) Struck (สตรัค) Struck (สตรัค) ตี
145 String (สตริง) Strung (สตรัง) Strung (สตรัง) ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
146 Strive (สไตรฟ์) Strove (สโตรฟ) Striven (สตริฟเวน) ดิ้นรน, ต่อสู้
147 Swear (สแวร์) Swore (สวอร์) Sworn (สวอร์น) สาบาน
148 Sweep (สวีพ) Swept (สเวพท์) Swept (สเวพท์) กวาด
149 Swell (สเวล) Swelled (สเวลด์) swelled/swollen (สเวลด์ / สโวเลน) บวม
150 Swim (สวิม) Swam (สแวม) Swum (สวัม) ว่ายน้ำ
151 Swing (สวิง) Swung (สวัง) Swung (สวัง) แกว่ง
152 Take (เทค) Took (ทุค) Taken (เทคเคน) นำไป
153 Teach (ทีช) Taught (ทอท) Taught (ทอท) สอน
154 Tear (แท) Tore (ทอร์) Torn (ทอร์น) ฉีก
155 Tell (เทล) Told (โทลด์) Told (โทลด์) บอก
156 Think (ธิงค์) Thought (ธอท) Thought (ธอท) คิด
157 Thrive (ไทร์ฟ) Thrived/Throve (ไทร์ฟ / โทรฟ) Thrived (ไทร์ฟ) เติบโต
158 Throw (โทรว์) Threw (ทริว) Thrown (โทรน) ขว้าง
159 Thrust (ทรัสท์) Thrust (ทรัสท์) Thrust (ทรัสท์) เสือกเข้าไป
160 Tread (เทรด) Trod (ทรอด) Trodden (ทรอดเดน) เดิน
161 Understand (อันเดอร์สแตน) Understood (อันเดอร์สตูด) Understood (อันเดอร์สตูด) เข้าใจ
162 Uphold (อัพโฮลด์) Upheld (อัพเฮลด์) Upheld (อัพเฮลด์) ยกไว้
163 Upset (อัพเซ็ท) Upset (อัพเซ็ท) Upset (อัพเซ็ท) ทำให้รำคาญใจ      
164 Wake (เวค) Woke (โวค) Woken (โวคเคน) ตื่น
165 Wear (แวร์) Wore (วอร์) Worn (วอร์น) สวม
166 Weave (วีฟ) Weaved/Wove (วีฟด์ / โวฟ) Weaved/Woven (วีฟด์ / โวฟเวน) ทอ
167 Wed (เว็ด) Wed (เว็ด) Wed (เว็ด) แต่งงาน
168 Weep (วีพ) Wept (เวพท์) Wept (เวพท์) ร้องไห้
169 Wind (วินด์) Wound (วูนด์) Wound (วูนด์) ไขลาน
170 Win (วิน) Won (วอน) Won (วอน) ชนะ
171 Withhold (วิทโฮลด์) Withheld (วิทเฮลด์) Withheld (วิทเฮลด์) เก็บไว้
172 Withstand (วิทแสตนด์) Withstood (วิทสตูด) Withstood (วิทสตูด) ทนฟ้าทนฝน
173 Wring (ริง) Wrung (รัง) Wrung (รัง) บิด
174 write (ไรท์) Wrote (โรท) Written (ริทเทน) เขียน
Irregular Verbs ทั้งหมด

  

 

2. Regular verb (กริยาปกติ) เติม ed

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
Abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
Abase abased abased ลดตัว
Abbreviate abbreviated abbreviated ตัดทอน
Abdicate abdicated abdicated ทำให้ถอนตัว
Aberrate aberrated aberrated เถลไถล
Abet abetted abetted ให้กำลังใจ
Abhor abhorred abhorred เกลียด
Abjure abjured abjured สละ
Answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
Arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
Attend attended attended (เข้าร่วม) ประชุม
Beg begged begged ขอ
Call called called เรียก โทรหา
Change changed changed เปลี่ยน
Clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
Cook cooked cooked ทำอาหาร
Cry cried cried ร้องไห้
Dance danced danced เต้นรำ
Deliver deliverd deliverd ส่งถึงที่
Die died died ตาย
Drop dropped dropped (น้ำ) หยด
End ended ended จบ
Fix fixed fixed ซ่อม
Hate hated hated เกลียด
Help helped helped ช่วย
Kiss kissed kissed จูบ
Lift lifted lifted ยก
Listen listened listened ฟัง
Live lived lived อาศัยอยู่
Look looked looked มอง
Love loved loved รัก
Move moved moved ย้าย ขยับ
Need needed needed ต้องการ
Paint painted painted วาดภาพ ระบายสี
Plan planned planned วางแผน
Play played played เล่น
Rain rained raind ฝนตก
Return returned returned กลับคืน
Serve served served เสิร์ฟ
Shop shopped shopped จ่ายตลาด
Smoke smoked smoked สูบบุหรี่
Sneeze sneezed sneezed จาม
Snow snowed snowed หิมะตก
Stay stayed stayed พักอาศัย
Stop stopped stopped หยุด
Study studied studied เรียน
Talk talked talked สนทนา
Travel travelled travelled ท่องเที่ยว
Visit visited visited เยี่ยม เที่ยว
Wait waited waited รอ
Regular Verbs ทั้งหมด

หากไม่เจอคำที่ต้องการ ก็กดค้นหาได้เลย รับประกัน!!! เจอทุกคำกริยา

 

ไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ wordy guru ยังได้รวบรวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้อีกเรียบร้อยพร้อมใช้ ตามไปดูกันได้เลย กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

แถม! เรายังมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง เพิ่มเติมอีกแบบจุใจ โดยเลื่อนลงไปดูด้านล่างเรื่อย ๆ จะมีบทความเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง อัปเดตล่าสุด และมีแบบทดสอบให้ลองเล่นด้วยจ้า

รวมหมวดหมู่กริยา 3 ช่อง

ตัวอย่างกริยา 3 ช่อง ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3
1 Beat beat beat
2 Beget begot begot / begotten
3 Buy bought bought
4 Forget forgot forgotten
5 Get got gotten
6 Read read read
7 Send sent sent
8 Take took taken
9 Play played played
10 Study studied studied

เมนูแนะนำ / ทางลัดการเข้าถึง

บทความน่ารู้กริยา 3 ช่อง

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

กริยา3ช่อง

หลักการอ่านคำกริยา 3 ช่อง Regular Verbs (ที่เติม -ed)
เราได้เรียนรู้และเห็นการกริยา 3 ช่องกันมาหลายคำแล้
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง จำได้แม่น! รวมกฎและข้อยกเว้น
ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้อ
Last updated 1 month ago
กริยาช่อง 2
กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ
Last updated 1 month ago
กริยาช่อง 3
สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เร
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed
จากวันก่อนที่ได้อธิบายเรื่องกริยา 3 ช่อง และเห็นปร
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย | ตารางกริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
ตารางกริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด พร้อมคำอ่าน
ในภาษาอังกฤษ การใช้คำประเภทคำกริยา นั้นจะมีกฎเกณฑ์
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z
หลักการจำ กริยา 3 ช่อง ง่ายมาก เพียงแค่ให้นึกถึง ส
Last updated 1 month ago

ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ วันคริสต์มาส
กำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดของฝรั่งเขาแล้ว พอจ
Last updated 1 month ago
รวมคำอวยพรวันคริสต์มาส
ใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสกันเข้ามาทุกที หลายคนก็กำลัง
Last updated 1 month ago
กริยาช่อง 2
กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ
Last updated 1 month ago
กริยาช่อง 3
สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เร
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed
จากวันก่อนที่ได้อธิบายเรื่องกริยา 3 ช่อง และเห็นปร
Last updated 1 month ago
รวบรวมคำศัพท์ วันฮาโลวีน
ใกล้วันฮาโลวีนเข้ามาแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท
Last updated 1 month ago
การใช้ This – That / These – Those
วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องง่ายๆที่อาจมีหลายคนส
Last updated 1 month ago
กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด พร้อมคำอ่าน
ในภาษาอังกฤษ การใช้คำประเภทคำกริยา นั้นจะมีกฎเกณฑ์
Last updated 1 month ago

แบบทดสอบกริยา 3 ช่อง

9,999+ views

ดูตามหมวดหมู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น