กริยา 3 ช่อง

ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ คือ ถ้าให้เทียบกับวิชาคำนวนอย่างวิชาคณิตศาสตร์นั้นก็คงจะเปรียบเสมือนสูตรคูณกันเลยก็ว่าได้ หรือถ้าเป็นวิชาเคมีก็คือระดับตารางธาตุกันเลยทีเดียว ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่องกัน อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกวน ๆ ได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน ซึ่งบางทีแล้วก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง ขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือ Tense อะไร ในขณะที่เราใช้งานอยู่ อาจจะฟังดูแล้วยังงง ๆ แต่รับรองว่าหลังเรียนเรื่อง Tense แล้วจะหายงงกับกริยาสามช่องนี้เลยแหละ

 

กริยา 3 ช่อง

 

 

ความหมายของกริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย

คำที่ใช้แสดงถึงอาการ เหตุการณ์ และช่วงเวลา คือ คำพูดที่แสดงการกระทำของ ประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยา หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์ อดีต หรือปัจจุบัน หรืออนาคต ได้เลย เพราะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

 

คำกริยา แบ่งออกเป็น 3 ช่อง คือ

  1. สหกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ คำกริยาที่ต้องมีตัวกรรม ถ้าเกิดไม่มีคำอื่นเข้ามา ความหมายจะไม่สมบูรณ์ เช่น The girl is playing a computer game at home. หมายความว่า เด็กผู้หญิงเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่บ้าน คำว่า “playing” เป็นคำกริยา บอกให้ทราบว่าขณะนี้ กำลังเล่นเกมอยู่ ส่วนคำว่า “game computer” เป็นตัวกรรม หรือตัวทำหน้าที่รองรับคำกริยาให้สมบูรณ์มากขึ้น เพราะถ้าใช้คำว่า Playing อย่างเดียว จะไม่รู้ว่า กำลังเล่นอะไรอยู่
  2. อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ คำกริยาที่ไม่ต้องมีตัวกรรม เพราะความหมายจะสมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น The boy runs in the forest. ประโยคไม่ต้องมีตัวกรรม ก็ทำให้ประโยคสมบูรณ์ เพราะคำว่า “run” แปลว่า วิ่ง ความหมายจึงสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ต้องมีตัวมาเติมเต็ม ซึ่งเรียกว่า อกรรมกริยา
  3. กริยาช่วย (Helping Verb หรือ Auxiliary Verb) คือ กริยาที่มีหน้าที่ช่วยกริยาด้วยกัน และยังทำให้ตัวของตัวเองมีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ช่วงเวลาของกริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง บ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย

กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน
กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต
กริยาช่องที่ 3 คือคำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice.

 

Base Form = ช่อง 1
Simple Past Tense = ช่อง 2
Past Participle = ช่อง 3

 

 

แบ่งกลุ่ม Irregular verbs (กริยาอปกติ)

เราแบ่งกริยา 3 ช่อง (irregular verbs) ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

  1. All 3 forms are similar - ทั้ง 3 ช่อง เหมือนกัน
  2. Infinitive and Simple Past are similar - ช่องที่ 1 และ 2 เหมือนกัน (ต่างกันที่ช่อง 3)
  3. Infinitive and past participle are similar - ช่องที่ 1 และ 3 เหมือนกัน (ต่างกันตรงช่องที่ 2)
  4. Simple Past and past participle are similar - ช่องที่ 2 และ 3 เหมือนกัน (ต่างจากช่องที่ 1)
  5. All 3 forms are different - ทั้ง 3 ช่อง ไม่เหมือนกัน

 

มาดูตัวอย่างของกริยา 3 ช่อง แบบต่าง ๆ กันครับ

 

แบบที่ 1 

ทั้ง 3 ช่อง เหมือนกัน

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3
cost cost cost
cut cut cut
let let let
put put put
read read read

 

แบบที่ 2

ช่องที่ 1 และ 2 เหมือนกัน ต่างกันที่ช่อง 3

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3
beat beat beaten

 

แบบที่ 3

ช่องที่ 1 และ 3 เหมือนกัน ต่างกันตรงช่องที่ 2

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3
come came come
run ran run
become became become

 

แบบที่ 4

ช่องที่ 2 และ 3 เหมือนกัน ต่างจากช่องที่ 1

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3
buy bought bought
catch caught caught
find found found
hang hung hung
sleep slept slept

 

แบบที่ 5

ทั้ง 3 ช่อง ไม่เหมือนกัน

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3
be was/were been
blow blew blown
choose chose chosen
drink drank drunk
eat ate eaten

 

 

หลักการจำ กริยา 3 ช่อง ง่ายมาก เพียงแค่ให้นึกถึง สูตรคูณณิตศาสตร์ก็สามารถท่องได้ เพราะหลักของ กริยา 3 ช่อง ส่วนใหญ่ออกเสียงคล้ายกัน เพียงแค่เปลี่ยนนิดหน่อย ซึ่งความหมาย คล้ายกัน ไม่ยากขอให้ลองศึกษาดูจ้า ^_^

 

รวบรวมกริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่อง 3 ความหมาย
awake awoke awoken ตื่น
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born ทน
beat beat beat ตี
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่ม
bend bent bent หัก, งอ
beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
bet bet bet พนัน
bid bid/bade bid/bidden ประมูล
bind bound bound ผูกติดกัน
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ผสมพันธ์
bring brought brought นำมา
broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
build built built สร้าง
burn burned/burnt burned/burnt เผา
burst burst burst ระเบิดออก
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast หล่อ
catch caught caught จับ
oose chose chosen เลือก
cling clung clung พิง
come came come มา
cost cost cost มีราคา
creep crept crept คืบคลาน
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
dive dived/dove dived กระโดดน้ำ
do did done ทำ
draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน
drive drove driven ขับรถ
drink drank drunk ดื่ม
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ล้ม
feed fed fed ให้อาหารสัตว์
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit fit fit พอเหมาะ
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung เขวี้ยง
fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
forbid forbade forbidden ห้าม
forget forgot forgotten ลืม
forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
forgive forgave forgiven ให้อภัย
forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
get got gotten ได้
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground บด
grow grew grown เจริญงอกงาม
hang hung hung แขวน
hang hunged hanged แขวนคอ
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย
keep kept kept เก็บรักษา
kneel knelt knelt คุกเข่า
knit knit knit ถัก
know knew know รู้จัก
lay laid laid วางไข่
lead led led นำ
leap leaped/lept leaped/lept กระโดด
learn learned/learnt learned/learnt เรียน
leave left left ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let อนุญาต
lie lay lain นอนลง
light lighted/lit lighted จุดไฟ
lose lost lost ทำหาย
make made made ทำ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
misspell misspelled /misspelt misspelled/ misspelt สะกดผิด
mistake mistook mistaken ทำผิด
mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overtake overtook overtaken ตามทัน
overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
pay paid paid จ่าย
plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prove proved proved/proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quit quit เลิก
read read read อ่าน
rid rid rid ขจัด
ride rode ridden ขี่
ring rang rung กรดกริ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed/sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewed/sewn เย็บ
shake shook shaken สั่น
shave shaved shaved/shaven โกน
shear shore shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shone shone เปล่งแสง
shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed/shown แสดง
shrink shrank shrunk หด
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank sunk จม
sit sat sat นั่ง
sleep slept slept นอน
slay slew slain ฆ่า
slide slid slid เลื่อน
sling slung slung  
slit slit slit สอดกรีดตามยาว
smite smote smitten ตีอย่างแรง
sow sowed sowed/sown หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed sped sped เร่งความเร็ว
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled/spilt spilled/spilt ทำหก
spin spun spun ปั่น
spit spit/spat spit บ้วนน้ำลาย
split split split แยกออกจากกัน
spread spread spread แผ่
spring sprang/sprung sprung กระโดด
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ติดอยู่กับ
sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
stink stank stunk เหม็น
stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
strike struck struck ตี
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้
swear swore sworn สาบาน
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled/swollen บวม
swim swam swum ว่ายน้ำ
swing swung swung แกว่ง
take took taken นำไป
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก
tell told told บอก
think thought thought คิด
thrive thrived/throve thrived เติบโต
throw threw thrown ขว้าง
thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
tread trod trodden เดิน
understand understood understood เข้าใจ
uphold upheld upheld ยกไว้
upset upset upset เสียใจ
wake woke woken ตื่น
wear wore worn สวม
weave weaved/wove weaved/woven ทอ
wed wed wed แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
wind wound wound ไขลาน
win won won ชนะ
withhold withheld withheld เก็บไว้
withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
wring wrung wrung บิด
write wrote written เขียน

 

ไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ wordy guru ยังได้รวบรวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้อีกเรียบร้อยพร้อมใช้ ตามไปดูกันได้เลย กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

รวมหมวดหมู่กริยา 3 ช่อง

ตัวอย่างกริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3
Arrive arrived arrived
Be was, were been
Be down were down been down
Bear bore born
Beat beat beat
Beat up beat beaten
Beatify beatified beatified
Become became become
Beget begot begot / begotten (u)
Begin began begun
Behave behaved behaved
Bemuse bemused bemused
Bend bent bent
Beseech besought besought
Beset beset beset
Bring brought brought
Buy bought bought
Do did done
Drink drank drunk
Drive drove driven
Eat ate eaten
Fall fell fallen
Find found found
Fly flew flown
Forget forgot forgotten
Get got gotten
Give gave given
Go went gone
Have had had
Hear heard heard
Know knew know
Leave left left
Live lived lived
Lose lost lost
Make made made
Meet met met
Play played played
Read read read
Ride rode ridden
See saw seen
Send sent sent
Sleep slept slept
Study studied studied
Take took taken
Talk talked talked
Teach taught taught
Tell told told
Visit visited visited
Wear wore worn
Write wrote written

เมนูแนะนำ

ค้นหากริยา 3 ช่องทั้งหมด

รวมหมวดหมู่กริยา 3 ช่อง

รวมกริยา 3 ช่อง 100 คำ

รวมกริยา 3 ช่อง 200 คำ

แบบทดสอบกริยา 3 ช่อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

เลือกคำศัพท์ที่ความหมายถูกต้อง
เหอจวิน แช่จาง ผู้เก่งกาจ

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
รุส

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Jbo230550

ทำแบบทดสอบ

390,891 views

ดูตามหมวดหมู่

บทความน่ารู้กริยา 3 ช่อง

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้