ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "w.c."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    w.c.

    แปลว่า คำย่อของ without charge

    ประเภท ABBR

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "w.c."   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
w/oคำย่อของ without
awolแหกคุก (คำย่อจาก absent without leave), หนีคุก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ABBR" เหมือนกับ "w.c."   ได้แก่