คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

international

N ›

แปลว่า องค์กรระหว่างประเทศ

แปลว่า ระดับนานาชาติ

ตัวอย่าง การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ADJ ›

แปลว่า นานาชาติ

ตัวอย่าง โรงแรมแห่งนี้มีห้องที่จะรองรับนักลงทุนนานาชาติได้อย่างสบาย

เพิ่มเติม ที่มีหลายๆ ประเทศรวมกัน

แปลว่า ระหว่างประเทศ, สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แปลว่า อินเตอร์เนชั่นแนล

แปลว่า ระหว่างชาติ

ตัวอย่าง ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เพิ่มเติม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป

แปลว่า ระหว่างประเทศ

ตัวอย่าง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว

เพิ่มเติม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"international" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary