ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "doesn't"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    doesn't

    แปลว่า ไม่ (คำย่อของ does not)

    ประเภท ABBR

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "doesn't"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
don'tไม่ (คำย่อของ do not)
aren'tคำย่อของ are not
hasn'tคำย่อของ has not
haven'tคำย่อของ have not
isn'tคำย่อของ is not
daren'tไม่กล้า (คำย่อของ dare not)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ABBR" เหมือนกับ "doesn't"   ได้แก่