ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dictionary"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  dictionary

  แปลว่า พจนานุกรม, ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  dictionary

  แปลว่า ปทานุกรม

  ตัวอย่าง ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ

  เพิ่มเติม หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

  ประเภท N

 • 3/3

  dictionary

  แปลว่า พจนานุกรม

  ตัวอย่าง การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น

  เพิ่มเติม หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

  ประเภท N