ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Anglo-Saxon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Anglo-Saxon

    แปลว่า คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Anglo-Saxon"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
englishภาษาอังกฤษ
old englishภาษาอังกฤษในยุคแรก, ภาษาอังกฤษโบราณ
mother languageภาษาแม่
mother tongueภาษาแม่, ภาษาที่พูดมาแต่กำเนิด
saxonภาษาอังกฤษโบราณ
iเสียงสระในภาษาอังกฤษ
king's englishภาษาอังกฤษมาตรฐาน
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม