ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Anglo-"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

  ประเภท PRF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

  ประเภท PRF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Anglo-"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
englishเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
britainอังกฤษ
englandอังกฤษ
britonคนอังกฤษ
union jackธงชาติของอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "PRF" เหมือนกับ "Anglo-"   ได้แก่