ภาษาอังกฤษ

achievement

N

แปลว่า การบรรลุเป้าหมาย

ตัวอย่าง การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา

เพิ่มเติม การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

Posted on by Admin

แปลว่า สัมฤทธิผล

ตัวอย่าง สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Posted on by Admin

แปลว่า สัมฤทธิผล

ตัวอย่าง สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Posted on by Admin

แปลว่า ผลสัมฤทธิ์

ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้

เพิ่มเติม สิ่งที่ทำได้สำเร็จ

Posted on by Admin

แปลว่า ผล

ตัวอย่าง ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล

เพิ่มเติม ประโยชน์ที่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า อธิคม

Posted on by Admin

แปลว่า การบรรลุผลสำเร็จ, การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ผล หมายถึง:

  1. น. ลูกไม้ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง; สิ่งที่เกิดจากการกระทำ เช่น ผลแห่งการทำดี ผลแห่งการทำชั่ว; ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล; ในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล, คู่กับ มรรค; ลักษณนามเรียกผลไม้ เช่น มะม่วง ๒ ผล มะปราง ๓ ผล; จำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย อธิคม หมายถึง:

  1. น. การบรรลุ, ความสําเร็จ, การได้. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • achievement
  • achievement
  • achievement
  • achievement
  • achievement
  • achievement
  • achievement

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "achievement แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"