ก.บ.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

1