ก.ฉ.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

1