ก.จ.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

2

ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

3

ย่อมาจาก โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร

4

ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบรี

5