ก.ค.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการคุรุสภา

1

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครู

2

ย่อมาจาก กรกฎาคม

3

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

1

ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

2

ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

3

ย่อมาจาก โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา

4

ย่อมาจาก โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

5

ย่อมาจาก โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

6