ก.ข.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

1