เข้าตามตรอก ออกตามประตู

สุภาษิตไทย

ความหมาย ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

1