อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม

สุภาษิตไทย

ความหมาย อย่าเอาของคนอื่นมาชื่นชมยินดี

1