วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น

สุภาษิตไทย

ความหมาย ส่วนของใครก็เป็นของคนนั้น ไม่ก้าวก่ายหรือก้ำเกินในผลประโยชน์ของกันและกัน

1