ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

    ความหมาย ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ต้องเห็นอกเห็นใจกัน จึงควรผูกไมตรีกันไว้

    สุภาษิตไทย