น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

สุภาษิตไทย

ความหมาย ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ต้องเห็นอกเห็นใจกัน จึงควรผูกไมตรีกันไว้

1