สํานวนไทย

ฝ่าคมหอกคมดาบ

หมายถึง เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฝ่าคมหอกคมดาบ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.

ภาพประกอบ

  • ฝ่าคมหอกคมดาบ

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"