ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝ่าคมหอกคมดาบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝ่าคมหอกคมดาบ

    หมายถึง เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.

    สำนวนไทย