สำนวนไทย

ฝากผีฝากไข้

สำนวนไทย

หมายถึงขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย.

1