ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ทั้งขึ้นทั้งล่อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทั้งขึ้นทั้งล่อง

    หมายถึง มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทํานองไม่ดี).

    สำนวนไทย