สำนวนไทย

ตัวใครตัวมัน

สำนวนไทย

หมายถึงต่างคนต่างเอาตัวรอด

1