สำนวนไทย

ก่อกรรมทำเข็ญ

สำนวนไทย

หมายถึงก่อความเดือดร้อนร่ำไป

1