ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
ฝึกตนได้แล้วจึงควรฝึกคนอื่นหมวดตน- ฝึกตน
โทษคนอื่น เห็นง่าย แต่โทษตนเองเห็นยากหมวดตน- ฝึกตน
ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึ่งทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยากหมวดตน- ฝึกตน
ตรวจดูด้วยจิต ทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่ไหน เป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลย คนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ผู้รักตน จึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นหมวดทาน
ผู้มีจิตใจตั้งมั่น ย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่น และ แม้ตนเองหมวดธรรม
ไม่ควรฟังคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองดูการงานของคนอื่น ที่เขาทำแล้ว และยังไม่ได้ทำ, ควรพิจารณาดู แต่การงาน ของตนที่ทำแล้ว และยังไม่ได้ทำเท่านั้นหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนทรามปัญญาได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติแต่การอันไม่เกิดคุณค่าแก่ตน ปฏิบัติแต่ในทางที่เบียดเบียน ทั้งตน และ คนอื่นหมวดบุคคล
คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติ เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นหมวดปัญญา
ผู้ใดยกย่องตน และดูหมิ่นผู้อื่น เป็นคนเลว เพราะการถือตัวเอง พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวหมวดบุคคล

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" เหมือนกับ "คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้"   ได้แก่

กรรมไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย ส่วนกรรมใดดีและเป็นประโยชน์ กรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมากก็ไม่ควรให้เป็นเหตุ ทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน
กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัด แล้วพึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตนนั้นคนชั่วฆ่าตัวเองก่อน ภายหลังจึงฆ่าคนอื่น
คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น

คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้

ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว
ความผิดของตน มองเห็นได้ยากความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย
ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มีจงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น
จงพิจารณาตนด้วยตนเองจงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง
จงเตือนตนด้วย ตนเองจงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าให้เดือดร้อน
ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีชัยชนะใดกลับแพ้ได้ ชัยชนะนั้นไม่ดี ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่ดี
ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลกตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" ทั้งหมด view more