ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น

    หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" เหมือนกับ "คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น"   ได้แก่

กรรมไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย ส่วนกรรมใดดีและเป็นประโยชน์ กรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมากก็ไม่ควรให้เป็นเหตุ ทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน
กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัด แล้วพึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตนนั้นคนชั่วฆ่าตัวเองก่อน ภายหลังจึงฆ่าคนอื่น

คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่น

คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้
ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว
ความผิดของตน มองเห็นได้ยากความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย
ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มีจงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น
จงพิจารณาตนด้วยตนเองจงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง
จงเตือนตนด้วย ตนเองจงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าให้เดือดร้อน
ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีชัยชนะใดกลับแพ้ได้ ชัยชนะนั้นไม่ดี ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่ดี
ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลกตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" ทั้งหมด view more