ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "อุปมาโวหาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อุปมาโวหาร

    แปลว่า น. สํานวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ.

    พจนานุกรมไทย

 

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "อุปมาโวหาร"   ได้แก่

พจนานุกรมไทยแปลว่า
ส่วนประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทําให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, องค์ประกอบ ก็เรียก.
องค์ประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทําให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ ก็เรียก
รายละเอียดน. ส่วนย่อยต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ.
ศาลาประชาคมน. สถานที่หรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประชุมประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ.
เครื่องหมายวรรคตอนน. เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความ เช่น จุลภาค (,) มหัพภาค (.) ปรัศนี (?).
สำนวนความ(กฎ) น. บรรดาคําคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่คู่ความหรือศาลหรือเจ้าพนักงานศาลได้ทําขึ้น ซึ่งประกอบเป็นสํานวนของคดี.
ก้าง,ก้างน. ส่วนแข็งที่ประกอบเป็นโครงร่างของปลา โดยปรกติหมายเอาชิ้นที่แหลมเล็ก ๆ.
เครื่องจักรน. กลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. (อ. machinery).
ทัพ,ทัพ-,ทัพ-,ทัพพะ[ทับพะ-] น. เครื่องใช้ต่าง ๆ, สมบัติ, เงิน, มักใช้ประกอบส่วนหน้าสมาส. (ป.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด