คำศัพท์ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์

หมายถึง [มะนุดสะยะ-, มะนุดสาด] น. วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา. (ส. มนุษฺย + ศาสฺตฺร). (อ. humanities).มนุษยศาสตร์ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย