คำศัพท์ภาษาไทย

ความรู้สึกไว

หมายถึง น. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น ผู้ที่ศึกษาวรรณคดีควรจะมีความรู้สึกไวจึงจะรับรสวรรณคดีได้.ความรู้สึกไว หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย