ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "เราจะรู้ซึ้งถึงความเชื่อ ก็ต่อเมื่อ เราเริ่มสั่งสอนลูกหลาน."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เราจะรู้ซึ้งถึงความเชื่อ ก็ต่อเมื่อ เราเริ่มสั่งสอนลูกหลาน.

    ความหมาย ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วให้บุตรของท่านเกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และเตือนสติตามหลักธรรมของพระเป็นเจ้า

    หมายเหตุ (เอเฟซัส 6:4)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล