ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระชินสีห์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระชินสีห์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มารชิตคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระทศญาณคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระโลกนาถคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
ชินศรีคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสมณโคดมคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสัพพัญญูคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
โลกชิตคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า