[วิชาภาษาไทย] คำไวพจน์ รวมคำไวพจน์ ทุกหมวดหมู่ ดอกไม้ พระอาทิตย์ ดวงใจ นางฟ้า

โดย Teacher Guru    

    เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอีกเรื่องหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาไทย นั่นก็คือ คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ หรือ คำพ้องรูป คำพ้องความ ก็ว่า และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Synonym แต่ใช่ว่าจะแค่ทำให้ยากอย่างเดียว ประโยชน์ที่ชัดเจนของคำไวพจน์คือ ความหลากหลายนี่แหละ เวลาแต่งกลอนแบบไทย ๆ ที่ต้องมีข้อกำหนดเรื่องเสียง วรรณยุกต์ด้วยแล้ว การเลือกคำที่ตรงมาเพื่อให้ได้คำหมายที่ต้องการจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาไทยเลยเชียวนะ

 

คำไวพจน์ คืออะไร

   คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)

 

คำไวพจน์

คำไวพจน์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

     ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง
  2. คำพ้องเสียง คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน
  3. คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
คำไวพจน์
 

การหลากคำ คำพ้องความ คำพ้องเสียง คำที่มีความคล้ายกัน

 

ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 นัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การหลากคำ

  • นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)
  • และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
 

การนำคำไวพจน์ไปใช้

ตัวอย่างการใช้คำไวพจน์ในบทกลอน บทกวี

     มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง         ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                 บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน           

     เรณูนวลหวนหอมมารวยริน          พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน

เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์                 ประสานสอดกอดหลับระงับไป

 

กลอนบทนี้จะพบคำไวพจน์ดังนี้

1. บุปผชาติ,  บุษบง,  สุมามาลย์ = ดอกไม้

2. ขจร = ฟุ้ง,  กระจาย

3. พระพาย = ลม

คำไวพจน์ แยกหมวดต่าง ๆ

***เป็นเพียงตัวอย่างที่คัดมา ถ้าไม่เห็นในตารางก็กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อทำการพิมพ์ค้นหาเพิ่มเติมได้อีก

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ขาว

ธวัล ปัณฑูร
ศุกร ศุภร
เศวตร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ คน

ชน นร
บุรุษ มนุษย์
มรรตย มานพ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ครุฑ

กาศยป ขนบคาศน์
ขเดศวร นาคานดก
นาคานตกะ ปันนคนาสน์
วิษณุรถ สุบรรณ
สุวรรณกาย เวนไตย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ควาย

กระบือ กาสร
มหิงสา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

นวย ประพาส
ยุรยาตร ลีลา
เยื้องย่าง ไคลคลา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ คำพูด

ถ้อย พจนา
พากย์ วจี
วัจนะ วัจนา
วาจา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ งาม

บวร พะงา
รุจิเรข วิศิษฏ์
สิงคลิ้ง อะเคื้อ
อันแถ้ง เสาวภาคย์
โสภณ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ งู

นาคราช นาคา
ภุชงค์ อสรพิษ
อหิ อุรค
เงี้ยว เทียรฆชาติ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ช้าง

กรินทร์ กรี
กุญชร คช
คชา คชาธาร
คชินทร์ คเชนทร์
ดำริ วารณ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกบัว

จงกล นิลุบล
นิโลตบล บงกช
บุณฑริก บุษกร
ปทุม ปทุมา
ปัทมา สัตตบงกช

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกไม้

บุปผชาติ บุปผา
บุษบง บุษบัน
บุษบา บุหงา
ผกา ผกามาศ
มาลา มาลี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ตาย

ดับจิต บรรลัย
ปรลัย มรณะ
วายชนม์ วายชีพ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ต้นไม้

ตรุ พฤกษ์
รุกข์ เฌอ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทองคำ

กนก กัมพู
กาญจนา กาณจน์
ชมพูนุท มาศ
สุพรรณ สุวรรณ
เหม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นก

ทวิช ทวิชาชาติ
ทิชากร บุหรง
ปักษา ปักษิณ
ปักษี วิหค
สกุณ สกุณา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นรก

ทุคติ นารก นรก
นิรย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นักปราชญ์

ธีระ ธีร์
บัณฑิต ปราชญ์
เธียร เมธ
เมธา เมธี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

ขวัญตา ขวัญอ่อน
ทรามสงวน ทรามสวาท
สมร เยาวมาลย์
แก้วกับตน แก้วกับอก

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นางอุมา

กาตยายนี จัณฑี
นางกาลี ภวาณี
รุทธานี เคารี
ไหมวดี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ น้ำ

คงคา ชลธาร
ชลธี ชลาลัย
ชลาศัย ชโลทร
ทึก ธาร
ธารา นที

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ปลา

ชลจร ปุถุโลม
มัจฉา มัจฉาชาติ
มัสยา มิต
มีน มีนา
วารีชาติ อัมพุชา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

ชัฏ ดง
พง พงพนา
พงพี พงไพร
พนัส พนา
พนาดร พนาลี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ผู้หญิง

กัญญา กันยา
กัลยาณี กานดา
ดรุณี ดวงสมร
นงคราญ นงพะงา
นงราม นงลักษณ์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระจันทร์

กัษษากร นิศากร
นิศาบดี บุหลัน
รัชนีกร ศศิ
ศศิธร ศิวเศขร
เดือน แข

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระพรหม

กมลาสน์ กัมลาศ
จัตุพักตร์ ธาดา
นิรทรุหิณ ปรชาบดี
พระทรงหงส์ วิธาดา
สรษดา สรษดา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

ชินศรี พระชินวร
พระชินสีห์ พระตถาคต
พระทศญาณ พระทศพลญาณ
พระธรรมราช พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระศากยมุนี พระสมณโคดม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระวิษณุ

กฤษณะ จักรปาณี
ธราธร ธราธาร
พระกฤษณ์ พระจักรี
พระนารายณ์ มาธพ
ศางดี สวภู

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอาทิตย์

ตะวัน ทยุมณี
ทินกร ทิพากร
ทิวากร ประภากร
พรมัน ภาณุ
ภาณุมาศ ภาสกร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอินทร์

ตรีเนตร ท้าวพันตา
พันเนตร มรุตวาน
มัฆวาน วชิรปาณี
วชิราวุธ วัชรินทร์
สหัสนัยน์ สหัสโยนี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอิศวร

จันทรเศขร ตรีโลกนาถ
ทรงอินทรชฎา บิดามห
ปศุบดี ภูเตศ
ภูเตศวร มหาเทพ
มเหศวร ศังกร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

กษัตร กษัตริย์
กษัตรีศูร ขัตติยวงศ์
จอมราช ท่านไท้ธรณี
ท้าวธรณิศ ธรณิศ
ธรณิศร ธรณิศวร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ฟ้า

คคนางค์ คคนานต์
ทิฆัมพร นภ
นภดล นภา
นภาลัย หาว
อัมพร อากาศ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ภูเขา

คีรี นคะ
นคินทร นคินทร์
บรรพต พนม
ภู ภูผา
ศิขริน ศิงขร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ม้า

ดุรงค์ พาชี
มโนมัย สินธพ
อัศว อัศวะ
อัสดร อาชา
อาชาไนย แสะ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ยักษ์

กุมภัณฑ์ ยักษา
ยักษิณี ยักษี
รากษส ราพณาสูร
ราพณ์ รามสูร
อสุรา อสูร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ราชสีห์

นฤเคนทร์ สีหราช
สีห์ ไกรสร
ไกรสีห์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลม

พระพาย มารุต
วาโย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลิง

กบินทร์ กบิล
กระบี่ พานร
พานรินทร์ วอก
วานร วานรินทร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลูกชาย

กูน ตนุช
บุตร ปรัตยา
เอารส โอรส

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลูกหญิง

ทุหิตา ธิดา
ธิตา บุตรี
สุดา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ วัว

กระบือ กาสร
ควาย คาวี
ฉลู พฤษภ
มหิงสา มหิงส์
อสุภ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ศัตรู

ดัสกร ปรปักษ์
ปัจจามิตร ริปู
อริ เวรี
ไพรี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สวรรค์

ศิวโลก สรวง
สุขาวดี สุคติ
สุราลัย สุริยโลก
เทวาลัย เทวาวาส
เทวโลก ไตรทศาลัย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เงิน

ปรัก รัชฎา
รัชตะ หิรัญ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เทวดา

นางฟ้า นิรชรา
ปรวาณ สุร
สุรารักษ์ อมร
เทพ เทว
เทวัญ เทวา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เมือง

กรุง ธานิน
ธานินทร์ ธานี
นคร นคร
นครา นครินทร์
นคเรศ บุรินทร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เสือ

ขาล พยัคฆา
พยัคฆ์ พาฬ
ศารทูล

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ แผ่นดิน

กษมา ด้าว
ธรณิน ธรณี
ธรา ธราดล
ธริษตรี ธาษตรี
ธเรษตรี ปฐพี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ใจ

กมล ดวงหทัย
ดวงแด ดวงใจ
มน มโน
ฤดี ฤทัย
หฤทัย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ งู

นาคราช นาคา
ภุชงค์ อสรพิษ
อหิ อุรค
เงี้ยว เทียรฆชาติ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ จระเข้

กุมภา กุมภิล
กุมภีล์ นักกะ
นักระ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกไม้

บุปผชาติ บุปผา
บุษบง บุษบัน
บุษบา บุหงา
ผกา ผกามาศ
มาลา มาลี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทองคำ

กนก กัมพู
กาญจนา กาณจน์
ชมพูนุท มาศ
สุพรรณ สุวรรณ
เหม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ น้ำ

คงคา ชลธาร
ชลธี ชลาลัย
ชลาศัย ชโลทร
ทึก ธาร
ธารา นที

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

ชัฏ ดง
พง พงพนา
พงพี พงไพร
พนัส พนา
พนาดร พนาลี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระพรหม

กมลาสน์ กัมลาศ
จัตุพักตร์ ธาดา
นิรทรุหิณ ปรชาบดี
พระทรงหงส์ วิธาดา
สรษดา สรษดา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระวิษณุ

กฤษณะ จักรปาณี
ธราธร ธราธาร
พระกฤษณ์ พระจักรี
พระนารายณ์ มาธพ
ศางดี สวภู

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอาทิตย์

ตะวัน ทยุมณี
ทินกร ทิพากร
ทิวากร ประภากร
พรมัน ภาณุ
ภาณุมาศ ภาสกร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอินทร์

ตรีเนตร ท้าวพันตา
พันเนตร มรุตวาน
มัฆวาน วชิรปาณี
วชิราวุธ วัชรินทร์
สหัสนัยน์ สหัสโยนี

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

กษัตร กษัตริย์
กษัตรีศูร ขัตติยวงศ์
จอมราช ท่านไท้ธรณี
ท้าวธรณิศ ธรณิศ
ธรณิศร ธรณิศวร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ภูเขา

คีรี นคะ
นคินทร นคินทร์
บรรพต พนม
ภู ภูผา
ศิขริน ศิงขร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สวรรค์

ศิวโลก สรวง
สุขาวดี สุคติ
สุราลัย สุริยโลก
เทวาลัย เทวาวาส
เทวโลก ไตรทศาลัย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ไหว้

กราบ คารวะ
คำนับ ถวายบังคม
นอบนัอม บูชา
ประณต ประณม
ไหว้

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

แบบฝึกหัด

ฝึกหัดความรู้เกี่ยวกับ คำไวพจน์ทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม