ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "เดินเหิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เดินเหิน

    มักเขียนผิดเป็น เดินเหิร

    หมายเหตุ โบราณเขียน "เหิร"

    คำไทยที่มักเขียนผิด